HP LaserJet 2200 Printer series - Kontrola inðtalácie pamäte

background image

Kontrola inštalácie pamäte

Pomocou nasledovného postupu môžete skontrolovať správnosť inštalácie
modulov DIMM:

1. Zapnite tlačiareň. Po zapnutí tlačiarne a automatickom vykonaní

spúšťacích sekvencií skontrolujte, či na ovládacom paneli svieti
kontrolka Pripravené. Ak sa zobrazí chybové hlásenie, je možné,
že modul DIMM nie je korektne nainštalovaný. Pozrite si časť Hľadanie
chýb pri hláseniach ovládacieho panelu.

2. Vytlačte stranu autotestu/konfigurácie súčasným stlačením tlačidiel

V

YKONA

ť

a

Z

RUŠI

ť

LOHU

.

3. Porovnajte údaje o pamäti v sekcii Installed Personalities

(Nainštalované osobitosti) a Options (Možnosti) na novej konfiguračnej
strane s údajmi na strane vytlačenej pred inštaláciou modulu DIMM.

Pokiaľ sa kapacita rozpoznanej pamäte nezvýšila:

!

Inštalácia modulu DIMM zrejme nebola korektná (zopakujte inštalačnú
procedúru).

!

Skúste inú zásuvku DIMM.

!

Modul DIMM môže byť poškodený (skúste nový DIMM).

background image

148

148

148

148 Príloha C Pamäť tlačiarne a jej rozširovanie

SL