HP LaserJet 2200 Printer series - Inðtalácia pamäte

background image

Inštalácia pamäte

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

Statická elektrina môže poškodiť
dvojradové pamäťové moduly (DIMM).
Pri manipulácii s modulmi DIMM
používajte antistatický náramok alebo sa
často dotýkajte povrchu antistatického
balenia modulu DIMM a následne holého
kovu na tlačiarni.

Predtým než začnete inštalovať ďalšiu
pamäť, ak ste tak ešte neurobili, vytlačte
stranu autotestu/konfigurácie, aby ste zistili
koľko pamäte je v tlačiarni nainštalovanej.
Pozrite si časť Strana autotestu/
konfigurácie.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Ak sa strana autotestu/ konfigurácie
nevytlačí vo vašom jazyku, pozrite si časť
Tlač špeciálnych strán.

1

11

1

Po vytlačení strany autotestu/
konfigurácie vypnite tlačiareň a
odpojte sieťový elektrický kábel.

2

22

2

Otvorte dvierka pre kábel rozhrania
stlačením uvoľňovacích úchytiek a
pootočením dvierok smerom von.
Odpojte všetky káble rozhrania.

3

33

3

Otvorte horný kryt.

4

44

4

Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a posuňte
panel na pravej strane dopredu až
pokiaľ smerové šípky budú lícovať.

5

55

5

Odtiahnite panel od tlačiarne. Ukážu
sa zásuvky pre moduly DIMM.

Pokračovanie na ďalšej strane.

Pokračovanie na ďalšej strane.

Pokračovanie na ďalšej strane.

Pokračovanie na ďalšej strane.

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

background image

146

146

146

146 Príloha C Pamäť tlačiarne a jej rozširovanie

SL

6

66

6 Vyberte DIMM z antistatického obalu.

7

77

7 Držte DIMM za okraje (viď obrázok),

zarovnajte drážky na module DIMM
so zásuvkou DIMM. (Skontrolujte,
či sú zámky na každej strane zásuvky
DIMM otvorené.)

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Odporúčame použiť zásuvky DIMM v
poradí 1-2.

8

88

8 Zatlačte modul DIMM rovno do

zásuvky (zatlačte tuho). Uistite sa,
že zámky na oboch stranách zásuvky
DIMM zaklapnú na svoje miesta.
(Pred vybratím modulu DIMM je
potrebné zámky znovu otvoriť.)

Zopakujte kroky 6, 7 a 8 pre každý
modul DIMM, ktorý sa má inštalovať.

9

99

9 Zasuňte bočný panel späť do pôvodnej

polohy: zalícujte smerové šípky a
zasuňte panel dozadu, až kým
uvoľňovacie tlačidlo nezaklapne na
svoje miesto. Zatvorte horný kryt.

10

10

10

10 Pripojte späť kábel (káble) rozhrania

a sieťový elektrický kábel. Zapnite
tlačiareň.

7

7

7

7

8

8

8

8

6

6

6

6

9

9

9

9

10

10

10

10

background image

SL

Príloha C Pamäť tlačiarne a jej rozširovanie 147

147

147

147

Kontrola inštalácie pamäte

Kontrola inštalácie pamäte

Kontrola inštalácie pamäte