HP LaserJet 2200 Printer series - Èistenie tlaèiarne

background image

Čistenie tlačiarne

Abyste zachovali kvalitu tlače, vždy po výmene tonerovej kazety alebo keď
nastanú problémy s kvalitou tlače, postupujte podľa pokynov na čistenie
tlačiarne, uvedených na nasledovných stranách. Dbajte na to, aby ste
udržiavali tlačiareň v čistote, bez prachu a nečistôt.

!

Vonkajšok tlačiarne čistite s mierne navlhčenou handrou.

!

Vnútrajšok tlačiarne čistite so suchou nerozstrapkanou a
nechlpatou handrou.

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

Nepoužívajte na čistenie tlačiarne ani jej vnútrajška čistiace prostriedky na

báze čpavku. Pri čistení tlačiarne dbajte, aby ste sa nedotýkali prenosového

valca, ktorý je umiestnený pod tonerovou kazetou. Tuky na pokožke, ktoré sa

otrú na valec, môžu spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

Čistiaci proces tlačiarne