HP LaserJet 2200 Printer series - Index

background image

Index 157

157

157

157

Index

A

AA

A

akustické emisie 122
automatická duplexná tlač 46

B

B

B

B

bezkáblová tlač

informácia o pozadí 23
riešenie problémov 90

Č

Č

Č

Č

číslo súčiastky 26
čistenie

prístroj 65
vonkajšok 65

čistenie vnútorných
častí tlačiarne 67
čistiace prostriedky

používať na tlačiareň 65

čistiaci proces 77

D

D

D

D

demonštračná strana 77
DIMM

inštalácia rozšírenia 145
kontrola inštalovanej pamäte 147
objednávanie 26
rozširovanie 144

dokumentácia, doplnková

objednávanie 28, 29

doplnková dokumentácia

objednávanie 28, 29

doplnkové ovládače, získanie 5
doplnky

objednávanie 26– 28

duplex 46
duplexná tlač

automatický 46
manuálny 46
obojstranná tlač 46

duplexor 46
dvojstranná tlač 46

E

EE

E

Energy Star 124

FFFF

formát papiera

maximálny 33
minimálny 33

formáty médií

Voliteľný zásobník 3 na
500 listov papiera 35
Zásobník 1 33
Zásobník 2 34

G

G

G

G

grafika, vektorová 149

H

H

H

H

hľadanie chýb

bežné problémy s tlačou 72
chybové hlásenia 92
kontrolky ovládacieho panelu 92
postskriptové (PS) problémy 109
Problémy s tlačou u
počítačov Macintosh 104
Problémy Windows 102
simulátor ovládacieho panela 13

hlavičkový papier

tlač na 49

HP LaserJet Device
Configuration 13

funkcie 58
prístup 58

HP LaserJet Utility 58

pre Macintosh 15
prístup 58

HP Starostlivosť o zákazníkov iii
HP Web JetAdmin 18

Ch

Ch

Ch

Ch

charakteristiky jazyka PCL 4
charakteristiky kvality tlače 3
charakteristiky manipulácie
s papierom 3
charakteristiky pamäti 4
charakteristiky tlačiarne 3
chybne vytlačené obrázky

nesprávne tvarované znaky 88
opakované chyby (vertikálne) 88
rozmazaný toner na strane 87
tieň na pozadí 87
vertikálne línie na strane 87

vypadávanie 86
zvlnené znaky 88

chybové hlásenia 92

IIII

indexové karty

tlač na 45

infračervený port

tlač s 24

Inštalácia

iba ovládač 13

Inštalácia pamäte
tlačiarne 145, 147

JJJJ

jazyky

prepínanie 12

K

K

K

K

karty 3 x 5

tlač 45

kompaktný disk 5
kontrola inštalácie pamäte 147
kontrolný zoznam na
hľadanie chýb 70
kontrolný zoznam na
riešenie problémov 70
kupovanie papiera 32
kvalita, tlač

pokyny pre 135
tonerová kazeta 63

LLLL

LaserJet Utility 15

M

M

M

M

Macintosh

hľadanie chýb 104
chyby tlače 105
ovládače tlačiarne 15
softvér pre 15
výber alternatívy PPD 108

manuálna duplexná tlač 46
možnosti vkladania médií 33
MS Windows 3.1, 95 alebo NT

Pomocník 12

MSDS 126

background image

158

158

158

158 Index

SL

N

N

N

N

najnovšie ovládače, získanie 5
nákup papiera 32

O

O

O

O

obálky

orientácia 41
špecifikácie 138
tlač na 41

obojstranná tlač 46
obojstranná tlač (duplexná tlač) 46
obrazovky s pomocníkom 12
odstraňovanie uviaznutých
papierov 78
opakované balenie tlačiarne 111
ovládací panel 22

hľadanie chýb 92
chybové hlásenia 93
simulátor 13
stavové hlásenia 92
stavy kontroliek 92
tlačidlá 22
uzamykanie 15
základné hlásenia 92

ovládač Laser Writer 15
ovládače

inštalácia 13
Inštalácia verzie OEM,
pozrite si súbor Readme
na inštalačnom disku.

ovládače PCL 5e

funkcia 12

ovládače PCL 6

funkcia 12

ovládače PS

funkcia 12

ovládače tlačiarne

prístup 52
softvér s pomocníkom 12
windows 12

ovládače, tlačiareň

prepínanie jazykov 12
softvér s pomocníkom 12
výber 12

P

PP

P

pamäť

inštalácia 145, 147
kontrola inštalácie 147
objednávanie 26
rozširovanie 145, 147
rozširovanie funkcií tlačiarne 144

papier 131

karty 3 x 5 45
nákup 32

pohľadnice 45
pokyny 135
používateľský formát 45
špecifikácie formátov 132
vkladanie 36– 39

papier používateľského formátu 45
PCL

príkazy 149– 156
syntax 151– 152
výber typov písma 153

podpora iii, 111
podpora zákazníkov iii
pohľadnice

tlač 45

poloha kontroliek 22
Pomocník

on-line 12
ovládač tlačiarne 12
softvér 12

Pomocník on-line 12
popisné súbory strany
tlačiarne, pozrite PPD
porty rozhrania 25
postupnosti pre zmenu
(escape sekvencie) 152
PPD

Macintosh 15
výber alternatívy 108

predajné a servisné strediská 118
prenosový valec 65
prepínanie jazykov 4
prepínanie tlačových jazykov 12
prerozdelenie toneru 63
priehľadné fólie

špecifikácie 142
tlač na 44

priehľadné fólie pre spätný
projektor špecifikácie 142

tlač na 44

Príkazy HP-GL/2 149
príkazy PJL 150
príkazy, tlačové 149– 156

postupnosti pre zmenu
(escape sekvencie) 152
syntax 151– 152
výber typov písma PCL 153

príklady chybnej tlače obrázkov 85
Printer Job Language
spoločnosti HP 150
príslušenstvo 26

objednávanie 26– 28

príslušenstvo na manipuláciu
s papierom

objednávanie 27

prístup k ovládaču tlačiarne 52
problémy s kvalitou tlače 84

problémy s tlačou

hľadanie chýb 72

R

R

R

R

režim EconoMode 55
rozmazaný toner na strane 87
rýchlosť tlače 3

S

SS

S

sieťové problémy

hľadanie chýb 101

softvér

HP LaserJet Utility
pre Macintosh 15
Macintosh 15
ovládače tlačiarne
pre Macintosh 15
Pomocník pre ovládače 12
súčasť tlačiarne 5
Web JetAdmin 18
Windows 12

Správcovstvo výrobku 124– 126

pamäť 145
papier

recyklovaný papier 131
špecifikácie 136

rozšírenie pamäte 147
vrátenie výrobku 111
záruka

štandardná 115– 116

Starostlivosť o zákazníkov iii
Stavové hlásenia

Došiel papier 93
Chyba príslušenstva 95
Pokračovateľná chyba 94
Pozor 93
Pripravené 92
Servisná chyba 94
spracovanie 93
Spustenie tlačiarne 92

stavové hlásenia 92
stoh kariet 45
strana autotestu, pozri
strana konfigurácie 77
strana konfigurácie 77
svetové predajné a servisné
strediská spoločnosti HP 118

Š

ŠŠ

Š

špeciálne strany

čistiaci proces 77
demonštračná strana 77
strana konfigurácie 77
zoznam typov písma 77

background image

SL

Index 159

159

159

159

špecifikácie

formát médií 132
obálky 138
priehľadné fólie 142
štítky 141

špecifikácie tlačových médií 131
štítky

špecifikácie 141

štítok

orientácia 43

T

TT

T

technická podpora iii
tieň na pozadí strany 87
tlač

duplexná tlač 46
formuláre 49
hlavičkový papier 49
keď dochádza toner 63
obálky 41
pohľadnice 45
požiadavky na kvalitu 135
priehľadné fólie 44
štítky 43
viac strán na jeden list 54
zastavenie tlačovej úlohy 51
zrušenie tlačovej úlohy 51

tlač viac strán (N-up printing) 54
tlačiareň

čistenie 65
Inštalácia pamäte 145, 147
kontrola inštalovanej pamäte 147
opakované balenie 111
ovládače 12
ovládače, Macintosh 15
pamäť 145
prerozdelenie toneru 63
príkazy 149– 156
príslušenstvo 26
rozširovanie pamäte 144
servis 111
softvér 5
softvér s pomocníkom 12
syntax príkazov 151– 152
údržba 61
výber ovládačov 12
základné údaje 1– 25
zmena názvu 108

tlačidlá 22
tlačidlo Help (Pomocník),
v ovládači tlačiarne 12
Tlačidlo Vykonať 22
Tlačidlo Zrušiť úlohu 22
tlačové chyby

vertikálne na strane 88

tlačové jazyky 12

tonerová kazeta 62

objednávanie 26
recyklácia 62
záruka 117

typy písma, výber PCL 153

U

U

U

U

údržba

tlačiareň 61

Úsporný režim 124
úspory energie 4
uviaznutý papier

oblasti 78
oblasti podávania papiera 81
oblasť duplexora 83
oblasť tonerovej kazety 79
príčiny 78
výstupné oblasti 82

uzamykací ovládací panel 15

V

VV

V

vektorová grafika 149
vertikálne línie na strane 87
vodiace lišty papiera

Zásobník 1 36

výber

alternatíva PPD 108

výber ovládača 12
výber papiera

predvolený 33

vypadávanie 86

W

W

W

W

Web JetAdmin 18
web servery, podporované 18
Windows

Pomocník 12

Z

ZZ

Z

zabudovaný duplexor 46
základné údaje, tlačiareň 1– 25
zamykanie zásobníka 59
záruka

tlačiareň 115
tonerová kazeta 117

Zásobník 1

kapacita 36
otvorenie 36
typ a formát médií 33, 132
vkladanie 36

Zásobník 2

formáty médií 34, 35, 133

Zásobník 3 (na 250 listov
papiera) formáty médií 133

Zásobník 3 (na 500 listov
papiera) formáty médií 133
zásobník, voliteľný

formáty médií 133

zastavenie tlačovej úlohy 51
zmena názvu tlačiarne 108
zmluvy o servisných službách 114
znaky nesprávne tvarované 88
zoznam typov písma 77
zrušenie tlačovej úlohy 51
zvlnené znaky 88

Ž

ŽŽ

Ž

životné prostredie 124

background image

160

160

160

160 Index

SL

background image
background image

6-1/2” x 9" FRONT COVER

6-1/2" x 9" BACK COVER

copyright © 2001
Hewlett-Packard Company

www.hp.com/support/lj2200

slovensky

hp

LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx

3/8” x 9" SPINE

C7058-90929

*C7058-90929*

*C7058-90929*

hp LaserJet 2200

používate ská

príručka