HP LaserJet 2200 Printer series - Inštalácia v prostredí Macintosh

background image

Inštalácia v prostredí Macintosh

Poznámka

Aby bolo možné použiť PPD, musí byť nainštalovaný ovládač Apple LaserWriter 8.
Použite ovládač Apple LaserWriter 8, ktorý bol dodaný s počítačom.

Pred začatím inštalácie vypnite antivírusovú ochranu.

1

Spustite inštalačný program vložením CD pre HP LaserJet 2200 do jednotky CD-ROM.
Na pracovnej ploche sa objaví inštalačné okno.

2

Vyberte si správny jazyk a dvakrát kliknite na ikonu inštalátora.

3

Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Poznámka

CD pre HP LaserJet 2200 obsahuje softvér pre viac jazykov. Akonáhle si vyberiete jazyk pre
inštaláciu a dvakrát kliknete Inštalovať, inštalačná obrazovka sa objaví vo zvolenom jazyku.

4

Úspešnosť inštalácie overíte kontrolnou tlačou. Otvorte ľubovoľnú softvérovú aplikáciu,
otvorte alebo vytvorte jednoduchý dokument.

5

Overte si, či sa objaví názov tlačiarne korektne a dokument vytlačte.

6

Ak sa dokument vytlačí korektne, inštalácia je kompletná. Prejdite na „Krok 8: Zapísanie
a uloženie dôležitých informácií“ na strane 20. (Ak sa nič nevytlačí, alebo ak sa dokument
nevytlačí korektne, pozrite si inštrukcie „Ak nastanú problémy“ na strane 21.)

Ak ste pripojili kábel USB

1

Otvorte Apple’s Desktop Printer Utility (Pomocný program firmy Apple pre tlačiarne).

2

Vyberte „Printer (USB) (Tlačiareň USB)“ a kliknite na OK.

3

Pri USB Printer Selection (Výber tlačiarne USB) kliknite Change (Zmeniť).

4

Vyberte tlačiareň HP LaserJet 2200 a kliknite na OK.

5

Pri „PPD“ kliknite Auto Setup (Automatické nastavenie).

6

Pred zavretím okna sa uistite, že ste uložili zmeny.

background image

18

SKWW