HP LaserJet 2200 Printer series - Zásobník 2 alebo voliteľný zásobník 3 na 250 listov papiera

background image

Zásobník 2 alebo
voliteľný zásobník 3 na
250 listov papiera

1 Vytiahnite zásobník von a nájdite

oranžovú plastickú súčiastku balenia,
ktorá pritláča podávač. Pootočte ju
proti smeru hodinových ručičiek a
vytiahnite ju.

2 Posuňte bočné vodiace lišty tak,

aby odpovedali požadovanému
formátu papiera.

3 Na zadnej vodiacej lište stlačte

modrú úchytku a upravte ju
tak, aby ukazovateľ lícoval s
požadovaným formátom papiera.

4 Vložte papiere a uistite sa, že sú v

zásobníku umiestnené rovnomerne vo
všetkých štyroch rohoch. Dbajte, aby
boli papiere pod úchytkami vodiacich
líšt v zadnej časti zásobníku.

5 Zatlačte kovovú platňu dvíhajúcu papier,

aby zapadla do úchytu.

6 Zásobník zasuňte späť do tlačiarne.

Poznámka

Keď vyberáte zásobník na 250 listov
papiera, vždy pred jeho ďalším zasunutím
do tlačiarne zatlačte kovovú platňu
dvíhajúcu papier. Po zasunutí zásobníku sa
kovová platňa uvoľní a nadvihne papier.

1

3

2

4

5

background image

8

SKWW