HP LaserJet 2200 Printer series - Inštalácia v prostredí Windows

background image

Inštalácia v prostredí Windows

Podľa typu pripojeného tlačového káblu sú rôzne metódy inštalácie
vo Windows:

z

Ak ste pripojili paralelný kábel, pozrite si inštrukcie nižšie.

z

Ak ste pripojili kábel USB, choďte na stranu 15.

z

Ak ste pripojili sieťový kábel, choďte na stranu 18.

Ak ste pripojili paralelný kábel

Poznámka

Nasledujúce inštrukcie pre inštaláciu softvéru vychádzajú z predpokladu, že počítač bol
vypnutý pri inštalácii tlačiarne tak, ako je to uvedené v častiach „Krok 5: Pripojenie tlačového
kábla“ a „Krok 6: Pripojenie sieťového elektrického kábla“. Ak bol počítač počas uvedených
krokov zapnutý, a nebol reštartovaný, tlačový softvér je možné tiež nainštalovať, ale ďalšie
kroky budú trochu iné ako je uvedené nižšie. V takom prípade v inštalácii ďalej postupujte
podľa inštrukcií pre Windows NT 4.0, na strane 14.

1

Zapnite počítač a ukončite všetky spustené programy.

2

Postupujte podľa inštrukcií zodpovedajúcich verzii Windows, ktorú používate:

Windows 3.1x
(iba ovládač)

a

Vyberte Main (Hlavní skupina), Control Panel (Ovládací panel), Printers (Tiskárny).

b

V okne Printers (Tiskárny), kliknite na Add (Přidat). V rozbaľovacom menu,
vyberte Install Unlisted or Updated Printer (Instalace jiné tiskárny), potom
kliknite Install (Nainstalovat).

c

Vložte CD pre HP LaserJet 2200 do jednotky CD-ROM.

d

Kliknite Browse (Nalistovat). Prejdite na „D:\English\Drivers\Win3x“ (kde D je
písmeno jednotky CD-ROM). Vyberte „oemsetup.inf“ a kliknite na OK.

e

Vyberte ovládač HP LaserJet série 2200. Kliknite na OK.

f

Zatvorte všetky okná a reštartujte počítač.

g

Úspešnosť inštalácie overíte kontrolnou tlačou. Otvorte ľubovoľnú softvérovú
aplikáciu, otvorte alebo vytvorte jednoduchý dokument.

h

Overte si, či sa objaví názov tlačiarne korektne a dokument vytlačte.

i

Ak sa dokument vytlačí korektne, inštalácia je kompletná. Ďalej prejdite na Krok 8
na strane 20. (Ak sa nič nevytlačí, alebo ak sa dokument nevytlačí korektne,
pozrite si inštrukcie „Ak nastanú problémy“ na strane 21.)

Windows 95

a

Na monitore by sa malo objaviť okno „Sprievodca zmenou ovládača“.

b

Vložte CD pre HP LaserJet 2200 do jednotky CD-ROM.

c

Podľa verzie Windows 95:

Kliknite na Ďalší> (ak je k dispozícii), potom prejdite na krok 3 nižšie.

- alebo -

Kliknite na OK, potom prejdite na krok d nižšie.

d

Do riadku napíšte

D:\9xME_LPT

(kde

D

je písmeno jednotky CD-ROM),

potom kliknite na OK.

background image

14

SKWW

3

Pri inštalácii softvéru postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Poznámka

Skôr než skončí inštalácia, uistite sa, že ste začiarkli políčko „Vytisknout zkušební stránku“
(keď sa objaví výzva).

U Windows 2000, ak sa znovu objaví okno „Průvodce nově rozpoznaným hardwarem“
skôr než sa ukončí inštalácia, kliknite na Storno.

Windows 98

a

Na monitore by sa malo objaviť okno „Sprievodca pridaním nového hardvéru“.
Kliknite na Ďalší>.

b

Vyberte „Hľadať najvhodnejší ovládač pre zariadenie. (Odporúča sa)“,
potom kliknite na Ďalší>.

c

Zaškrtnite políčka tak, aby bolo začiarknuté „Zadajte umiestnenie:“ (a bolo
zrušené začiarknutie pre „Disketové jednotky“ a „Jednotka CD-ROM“).

d

Vložte CD pre HP LaserJet 2200 do jednotky CD-ROM.

e

Pri „Zadajte umiestnenie:“ napíšte

D:\9xME_LPT

(kde

D

je písmeno jednotky

CD-ROM). Kliknite na Ďalší>.

Windows 2000
a Windows XP

a

Na monitore by sa malo objaviť okno „Průvodce nově rozpoznaným hardwarem“.
Kliknite na Ďalší>.

b

Vyberte „Vyhledat vhodný ovladač tohoto zařízení (doporučeno)“, potom kliknite
na Next (Další)>.

c

Pri „Nejvhodnější umístění pro vyhledávání:“ zaškrtnite políčka tak, aby
bolo začiarknuté „Určit další umístění:“ (a bolo zrušené začiarknutie pre
„Disketové jednotky“ a „Jednotky CD-ROM“). Kliknite na Ďalší>.

d

Vložte CD pre HP LaserJet 2200 do jednotky CD-ROM.

e

Pri „Copy manufacturer’s files from: (Kopírovať súbory od výrobcu z:)“ napíšte

D:\2000_XP

(kde

D

je písmeno jednotky CD-ROM), potom kliknite na OK.

f

Sprievodca by mal v okne indikovať, že ovládač našiel; kliknite na Next (Ďalší)>.

Windows
Millennium

a

Na monitore by sa malo objaviť okno „Sprievodca pridaním nového hardvéru“.

b

Vyberte „Specify the location of the driver (Advanced) (Zadajte umiestnenie
ovládača (pokročilé))“, potom kliknite na Next (Ďalší)>.

c

Vyberte „Hľadať najvhodnejší ovládač pre zariadenie. (Recommended)
(Odporúčané)“, potom zaškrtnite políčka tak, aby bolo začiarknuté
„Specify a location: (Zadať umiestnenie)“ (a bolo zrušené začiarknutie
pre „Removable Media (Výmenné médiá)“).

d

Vložte CD pre HP LaserJet 2200 do jednotky CD-ROM.

e

Pri „Specify a location: (Zadať umiestnenie:)“ napíšte

D:\9xME_LPT

(kde

D

je písmeno jednotky CD-ROM). Kliknite na Next (Ďalší)>.

Windows
NT 4.0

Na inštaláciu softvéru na Windows NT 4.0 musíte mať prístupové práva správcu (na štart
a reštart).

a

Vložte CD pre HP LaserJet 2200 do jednotky CD-ROM.

b

Keď sa objaví uvítacia obrazovka, postupujte ďalej podľa inštrukcií na obrazovke.
Ak sa uvítacia obrazovka neobjaví: Kliknite na Start, potom na Spustit, napíšte

D:\SETUP

(kde

D

je písmeno jednotky CD-ROM), potom kliknite na OK.

c

Na začatie inštalácie tlačiarne kliknite na tlačidlo Další.

background image

SKWW

Krok 7: Inštalácia tlačového softvéru 15

Sl

ovensky

4

Kliknite na Dokončit.

5

Ak sa objaví výzva na reštartovanie počítača, kliknite na Ano. Po reštarte počítača by
sa mala vytlačiť testovacia stránka. Ak sa výzva na reštartovanie počítača neobjaví,
testovacia stránka by sa mala vytlačiť okamžite. (Ak máte Windows NT 4.0, nemusíte
reštartovať počítač.)

6

Ak sa testovacia stránka vytlačila korektne, inštalácia je kompletná. Prejdite na „Krok 8:
Zapísanie a uloženie dôležitých informácií“ na strane 20. (Ak sa nič nevytlačí alebo
testovacia stránka sa nevytlačí korektne pozrite si inštrukcie „Ak nastanú problémy“
na strane 21.)

Ak ste pripojili kábel USB

Poznámka

Windows 3.1x, 95 a NT 4.0 nepodporujú pripojenie káblom USB. Nasledujúce inštrukcie
sú pre počítače s operačnými systémami Windows 98, 2000 alebo Millennium. Ak chcete
pripojiť kábel USB do počítača Macintosh, pozrite si inštrukcie „Inštalácia v prostredí
Macintosh“ na strane 17.

1

Ak je počítač vypnutý, zapnite ho. Ukončite všetky spustené programy.

2

Postupujte podľa inštrukcií zodpovedajúcich verzii Windows, ktorú používate:

Windows 98

a

Na monitore by sa malo objaviť okno „Sprievodca pridaním nového hardvéru“.
Kliknite na Ďalší>.

b

Vyberte „Hľadať najvhodnejší ovládač pre zariadenie. (Odporúča sa)“,
potom kliknite na Ďalší>.

c

Zaškrtnite políčka tak, aby bolo začiarknuté „Zadajte umiestnenie:“ (a bolo
zrušené začiarknutie pre „Disketové jednotky“ a „Jednotka CD-ROM“).

d

Vložte CD pre HP LaserJet 2200 do jednotky CD-ROM.

e

Pri „Zadajte umiestnenie:“ napíšte

D:\98ME_USB

(kde

D

je písmeno jednotky

CD-ROM). Kliknite na Next (Ďalší)>.

Windows 2000
a Windows XP

a

Na monitore by sa malo objaviť okno „Průvodce nově rozpoznaným hardwarem“.
Kliknite na Ďalší>.

b

Vyberte „Vyhledat vhodný ovladač tohoto zařízení (doporučeno)“, potom kliknite
na Next (Další)>.

c

Pri „Nejvhodnější umístění pro vyhledávání:“ zaškrtnite políčka tak, aby
bolo začiarknuté „Určit další umístění:“ (a bolo zrušené začiarknutie pre
„Disketové jednotky“ a „Jednotky CD-ROM“). Kliknite na Ďalší>.

d

Vložte CD pre HP LaserJet 2200 do jednotky CD-ROM.

e

Pri „Copy manufacturer’s files from: (Kopírovať súbory od výrobcu z:)“ napíšte

D:\2000_XP

(kde

D

je písmeno jednotky CD-ROM), potom kliknite na OK.

f

Sprievodca by mal v okne indikovať, že ovládač našiel; kliknite na Next (Další)>.

background image

16

SKWW

3

Pri inštalácii softvéru postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Poznámka

Skôr než skončí inštalácia, uistite sa, že ste začiarkli políčko „Vytisknout zkušební stránku“
(keď sa objaví výzva).

U Windows 2000, ak sa znovu objaví okno „Průvodce nově rozpoznaným hardwarem“
skôr než sa ukončí inštalácia, kliknite na Storno.

4

Kliknite na Dokončit.

5

Ak sa objaví výzva na reštartovanie počítača, kliknite na Ano. Po reštarte počítača by
sa mala vytlačiť testovacia stránka. Ak sa výzva na reštartovanie počítača neobjaví,
testovacia stránka by sa mala vytlačiť okamžite.

6

Ak sa testovacia stránka vytlačila korektne, inštalácia je kompletná. Prejdite na „Krok 8:
Zapísanie a uloženie dôležitých informácií“ na strane 20. (Ak sa nič nevytlačí alebo
testovacia stránka sa nevytlačí korektne pozrite si inštrukcie „Ak nastanú problémy“
na strane 21.)

Windows
Millennium

a

Na monitore by sa malo objaviť okno „Sprievodca pridaním nového hardvéru“.

b

Vyberte „Specify the location of the driver (Advanced) (Zadajte umiestnenie
ovládača (pokročilé))“, potom kliknite na Next (Ďalší)>.

c

Vyberte „Hľadať najvhodnejší ovládač pre zariadenie. (Recommended)
(Odporúčané)“, potom zaškrtnite políčka tak, aby bolo začiarknuté
„Specify a location: (Zadať umiestnenie)“ (a bolo zrušené začiarknutie
pre „Removable Media (Výmenné médiá)“).

d

Vložte CD pre HP LaserJet 2200 do jednotky CD-ROM.

e

Pri „Zadajte umiestnenie:“ napíšte

D:\98ME_USB

(kde

D

je písmeno jednotky

CD-ROM). Kliknite na Next (Ďalší)>.

background image

SKWW

Krok 7: Inštalácia tlačového softvéru 17

Sl

ovensky