HP LaserJet 2200 Printer series - Smernica FCC

background image

Smernica FCC

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B, v zmysle
Časti 15 Smernice FCC. Tieto limity sú určené tak, aby poskytovali rozumnú ochranu pred
škodlivým rušením počas prevádzky v obývanej zóne. Toto zariadenie generuje, využíva a
môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu. Ak nie je tento výrobok inštalovaný a používaný
v súlade s inštrukciami, môže spôsobovať rádiokomunikáciám škodlivé rušenie. Napriek tomu,
nie je zaručené, že za určitých podmienok po inštalácii tlačiarne vznikne rušenie; toto môže
byť identifikované vypnutím a zapnutím zariadenia. Ak zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie
v rozhlasovej alebo televíznej komunikácii, odporúčame používateľovi pokúsiť sa urobiť
korekcie niektorým z nasledovných opatrení:

z

Preorientovať alebo presunúť anténu prijímača.

z

Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

z

Pripojiť zariadenie do elektrickej zásuvky v inom elektrickom obvode ako je
pripojený prijímač.

z

Konzultovať problémy s vašim predajcom, alebo skúseným rádiovým alebo
televíznym technikom.

Poznámka

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie tlačiarne, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou
HP, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

Na splnenie limitov pre triedu B Časti 15 smernice FCC je potrebné používať tienený
kábel rozhrania.