HP LaserJet 2200 Printer series - Diagnostyka ogólnych problemów z drukiem

background image

Diagnostyka ogólnych problemów z drukiem

Diagnostyka ogólnych problemów z drukiem

Diagnostyka ogólnych problemów z drukiem

Diagnostyka ogólnych problemów z drukiem

Diagnostyka ogólnych problemów z drukiem

Diagnostyka ogólnych problemów z drukiem

Diagnostyka ogólnych problemów z drukiem

Diagnostyka ogólnych problemów z drukiem

Objaw

Objaw

Objaw

Objaw

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Drukarka pobiera materiał ze
złego podajnika.

Wybór podajnika w używanej
aplikacji może być błędny.

Skonfigurowany format nie
odpowiada formatowi materiału
w podajniku.

W wielu aplikacjach wybór
podajnika jest przeprowadzany
w Ustawieniach strony w
ramach aplikacji.

Wyjmij materiały z innych
podajników, aby drukarka
podawała materiał z
odpowiedniego podajnika.

W komputerze Macintosh
użyj programu narzędziowego
HP LaserJet Utility, by zmienić
kolejność wyboru podajnika.

Zmień konfigurację formatu tak,
aby odpowiadała rozmiarowi
materiału w podajniku, przy
pomocy sterownika drukarki
lub konfiguracji urządzenia
HP LaserJet (użytkownicy
Windows). W systemach innych
niż Windows konfigurację
formatu należy przeprowadzić
przez oprogramowanie
HP Web JetAdmin.

Drukarka nie pobiera papieru z
podajnika 2 lub opcjonalnego
podajnika 3.

Tylna prowadnica długości
papieru jest niepoprawnie
ustawiona (podajnik 2 lub
opcjonalny podajnik 3 na
250 arkuszy).

Tylna blokada papieru jest
ustawiona błędnie (opcjonalny
podajnik 3 na 500 arkuszy).

Aby poprawnie ustawić tylne
prowadnice, zajrzyj do rozdziału
Wkładanie materiałów do
podajnika 2 lub opcjonalnego
podajnika 3 na 250 arkuszy
lub Wkładanie materiałów do
opcjonalnego podajnika 3 na
500 arkuszy.

background image

PO

Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów 73

73

73

73

Wydruk zlecenia przebiega
bardzo powoli.

Zlecenie druku może być
bardzo złożone.

Maksymalna prędkość 19 stron
ma minutę (na formacie Letter,
lub 18 stron na minutę na
formacie A4) nie może być
przekroczona nawet przy
rozszerzonej pamięci.

Podczas drukowania na
materiałach o nietypowych
formatach prędkość drukowania
może być automatycznie
obniżona.

W sterowniku drukarki opcja
Optymalizacja dla: jest
nastawiona na karton, papier o
dużej gramaturze, szorstki lub
dokumentowy.

Uprość zlecenie wydruku lub
spróbuj uregulować ustawienia
jakości druku. Jeżeli problem
pojawia się często, rozszerz
pamięć drukarki.

W sterowniku drukarki nastaw
opcję Optymalizacja dla: na
papier zwykły. Zobacz rozdział
Dostosowywanie drukarki do
rodzaju materiału. Wybierz Start

Start

Start

Start,

Ustawienia

Ustawienia

Ustawienia

Ustawienia, Drukarki

Drukarki

Drukarki

Drukarki, kliknij

prawym przyciskiem na ikonę i
wybierz Nastaw domyślne

Nastaw domyślne

Nastaw domyślne

Nastaw domyślne

(Windows NT) lub Właściwości

Właściwości

Właściwości

Właściwości

(Windows 9x). Wybierz kartę
Papier i nastaw Optymalizacja
dla: na papier zwykły.

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga: Jeżeli opcja
Optymalizacja dla: zostanie
nastawiona na papier zwykły,
druk zlecenia będzie przebiegał
szybciej. Jednakże przy użyciu
materiałów o dużej gramaturze
najlepsze rezultaty przyniesie
nastawienie opcji Optymalizacja
dla: na papier o dużej gramaturze
nawet, jeżeli druk będzie
przebiegał wolniej.

Drukowanie na obu
stronach arkusza.

W sterowniku drukarki może być
wybrane drukowanie
dupleksowe.

Dostęp do sterownika jest
opisany w rozdziale Dostęp do
sterownika drukarki. Można też
skorzystać z pomocy
elektronicznej.

Diagnostyka ogólnych problemów z drukiem (ciąg dalszy)

Diagnostyka ogólnych problemów z drukiem (ciąg dalszy)

Diagnostyka ogólnych problemów z drukiem (ciąg dalszy)

Diagnostyka ogólnych problemów z drukiem (ciąg dalszy)

Objaw

Objaw

Objaw

Objaw

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Rozwiązanie

background image

74

74

74

74 Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów

PO

Strony są drukowane,
ale są zupełnie puste.

Na kasecie z tonerem może
się stale znajdować taśma
zabezpieczająca.

Wyjmij kasetę z tonerem i zdejmij
taśmę. Włóż z powrotem kasetę
z tonerem. Sprawdź drukarkę,
drukując stronę pokazową przez
wciśnięcie przycisku

S

TART

.

W pliku mogą się znajdować
puste strony.

Sprawdź, czy w pliku nie ma
pustych stron.

Drukarka drukuje, ale tekst jest
nieprawidłowy, zniekształcony
lub niekompletny.

Przewód drukarki jest
poluzowany lub uszkodzony.

Odłącz przewód drukarki i
podłącz go z powrotem.
Spróbuj wydrukować zlecenie,
wydrukowane wcześniej
prawidłowo. Jeżeli to możliwe,
podłącz przewód drukarki do
innego komputera i spróbuj
wydrukować zlecenie, które
wcześniej było wydrukowane
poprawnie. Na koniec spróbuj
użyć innego przewodu.

Drukarka jest podłączona do
sieci lub jest urządzeniem
współużytkowanym i nie odbiera
jasnych sygnałów.

Odłącz drukarkę z sieci i podłącz
bezpośrednio do komputera przy
pomocy przewodu równoległego
lub USB. Wydrukuj zlecenie,
wydrukowane wcześniej
prawidłowo.

W oprogramowaniu został
wybrany nieodpowiedni
sterownik.

Sprawdź menu oprogramowania
drukarki i upewnij się, że
wybrana jest drukarka
HP LaserJet 2200.

Błąd w pracy aplikacji
oprogramowania.

Spróbuj wydrukować zlecenie z
innej aplikacji.

Diagnostyka ogólnych problemów z drukiem (ciąg dalszy)

Diagnostyka ogólnych problemów z drukiem (ciąg dalszy)

Diagnostyka ogólnych problemów z drukiem (ciąg dalszy)

Diagnostyka ogólnych problemów z drukiem (ciąg dalszy)

Objaw

Objaw

Objaw

Objaw

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Rozwiązanie

background image

PO

Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów 75

75

75

75

Błąd w pracy systemu
operacyjnego.

Przy drukowaniu z dowolnej
wersji Windows przejdź do
wyznacznika DOS i sprawdź
działanie następującego
polecenia: W wyznaczniku
C:\wpisz

Dir LPT1

i wciśnij klawisz Enter (przy
założeniu, że jesteś podłączony
do portu). Jeżeli włączy się
kontrolka Start, wciśnij przycisk

S

TART

, by wydrukować i wysunąć

stronę. Jeżeli strona zostanie
wydrukowana prawidłowo
oznacza to, że system
operacyjny działa błędnie.

Drukarka nie reaguje na
polecenie “Drukuj” w
używanym programie.

W drukarce może być
nastawiony tryb drukowania
ręcznego (miga kontrolka
Uwaga, a kontrolka Start
się świeci).

Jeżeli podajnik 1 jest pusty, włóż
do niego papier. Po włożeniu
papieru wciśnij i zwolnij
przycisk

S

TART

.

Przewód pomiędzy drukarką a
komputerem nie jest podłączony
prawidłowo.

Odłącz i z powrotem
podłącz przewód.

Przewód drukarki jest
uszkodzony.

Jeżeli to możliwe, podłącz
przewód do innego komputera i
wydrukuj zlecenie, które
wcześniej było wydrukowane
poprawnie. Można również
spróbować użyć
innego przewodu.

W oprogramowaniu została
wybrana nieodpowiednia
drukarka.

Sprawdź menu oprogramowania
drukarki i upewnij się, że
wybrana jest drukarka
HP LaserJet 2200.

Diagnostyka ogólnych problemów z drukiem (ciąg dalszy)

Diagnostyka ogólnych problemów z drukiem (ciąg dalszy)

Diagnostyka ogólnych problemów z drukiem (ciąg dalszy)

Diagnostyka ogólnych problemów z drukiem (ciąg dalszy)

Objaw

Objaw

Objaw

Objaw

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Rozwiązanie

background image

76

76

76

76 Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów

PO

Drukarka nie reaguje na
polecenie “Drukuj” w używanym
programie (ciąg dalszy).

W drukarce może być
zacięty papier.

Usuń wszystkie zacięte arkusze,
postępując szczególnie ostrożnie
w okolicy dupleksera. Zobacz
rozdział Usuwanie zaciętego
papieru.

.

Oprogramowanie nie jest
skonfigurowane do
portu drukarki.

Sprawdź menu wyboru
drukarki w oprogramowaniu,
by się przekonać, czy jest
przyporządkowane do
odpowiedniego portu. Jeżeli w
komputerze jest więcej portów
upewnij się, że drukarka jest
podłączona do odpowiedniego.

Drukarka jest podłączona do
sieci i nie odbiera sygnału.

Odłącz drukarkę z sieci i podłącz
bezpośrednio do komputera przy
pomocy przewodu równoległego
lub USB. Ponownie zainstaluj
oprogramowanie druku.
Wydrukuj zlecenie,
wydrukowane wcześniej
prawidłowo.
Z kolejki druku usuń wszystkie
wstrzymane zlecenia.

Brak zasilania w drukarce.

Jeżeli nie świeci się żadna
kontrolka, sprawdź podłączenie
przewodu zasilania.
Sprawdź włącznik zasilania.
Sprawdź źródło zasilania.

Diagnostyka ogólnych problemów z drukiem (ciąg dalszy)

Diagnostyka ogólnych problemów z drukiem (ciąg dalszy)

Diagnostyka ogólnych problemów z drukiem (ciąg dalszy)

Diagnostyka ogólnych problemów z drukiem (ciąg dalszy)

Objaw

Objaw

Objaw

Objaw

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Rozwiązanie

background image

PO

Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów 77

77

77

77

Drukarka nie reaguje na
polecenie “Drukuj” w używanym
programie (ciąg dalszy).

Drukarka działa nieprawidłowo.

Sprawdź, czy kontrolki na
drukarce nie wskazują błędu.
Zob. rozdział Diagnostyka
komunikatów panelu sterowania
lub skorzystaj z symulatora
panelu sterowania.

Po wysunięciu z drukarki papier
jest zwinięty.

Przy wysuwaniu do górnego
pojemnika wyjściowego papier
się zwija.

Otwórz tylny pojemnik wyjściowy,
aby papier przechodził przez
drukarkę prostą ścieżką
podawania.

Odwróć papier, na którym
drukujesz.

Diagnostyka ogólnych problemów z drukiem (ciąg dalszy)

Diagnostyka ogólnych problemów z drukiem (ciąg dalszy)

Diagnostyka ogólnych problemów z drukiem (ciąg dalszy)

Diagnostyka ogólnych problemów z drukiem (ciąg dalszy)

Objaw

Objaw

Objaw

Objaw

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Rozwiązanie

background image

78

78

78

78 Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów

PO