HP LaserJet 2200 Printer series - Podstawowe komunikaty panelu sterowania

background image

Podstawowe komunikaty panelu sterowania

Podstawowe komunikaty panelu sterowania

Podstawowe komunikaty panelu sterowania

Podstawowe komunikaty panelu sterowania

Ukazane niżej komunikaty panelu sterowania wskazują na różne stany w
czasie przygotowywania się drukarki do druku lub w trakcie drukowania.
(Do odczytywania komunikatów drukarki możesz również używać
symulatora panelu sterowania.)

Rozruch

Rozruch

Rozruch

Rozruch

Kontrolki Start (zielona), Gotowe (zielona) i Uwaga (czerwona) migają
naprzemian.

Dopóki drukarka nie jest gotowa, przyciski nie działają.

Gotowe

Gotowe

Gotowe

Gotowe

Kontrolka Gotowe (zielona) jest włączona, a drukarka jest gotowa do druku.

Nie potrzeba przeprowadzać żadnych czynności.

Po wciśnięciu przycisku

S

TART

zostanie wydrukowana strona pokazowa.

Włączona

Wyłączona

Miga

background image

PO

Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów 95

95

95

95

Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych

Drukarka przyjmuje lub przetwarza dane, kiedy kontrolka Gotowe
(zielona) miga.

Po wciśnięciu przycisku

A

NULOWANIE

PRACY

zostanie anulowane aktualne

zlecenie. Przed usunięciem zlecenia drukarka może wydrukować jedną lub
dwie strony. Po usunięciu zlecenia drukarka powróci do stanu gotowości
(włączona kontrolka Gotowe).

Komunikaty błędu panelu sterowania

Komunikaty błędu panelu sterowania

Komunikaty błędu panelu sterowania