HP LaserJet 2200 Printer series - Instalowanie pamiêci

background image

Instalowanie pamięci

Instalowanie pamięci

Instalowanie pamięci

PRZESTROGA

PRZESTROGA

PRZESTROGA

PRZESTROGA

Ładunki elektrostatyczne mogą
spowodować uszkodzenie modułów
podwójnej pamięci liniowej (DIMM).
Podczas obchodzenia się z modułami
DIMM należy założyć na rękę opaskę
antystatyczną lub często dotykać
powierzchni antystatycznego opakowania
DIMM, a następnie odsłoniętego metalu
na drukarce.

Jeżeli nie zostało to przeprowadzone
wcześniej, przed dodaniem pamięci
należy wydrukować stronę konfiguracji,
by sprawdzić rozmiar pamięci,
zainstalowanej już w drukarce. Zajrzyj do
rozdziału Autotest/Strona konfiguracji.

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Jeżeli strona konfiguracji nie zostanie
wydrukowana we właściwym języku, zajrzyj
do rozdziału Drukowanie stron specjalnych.

1

11

1

Po wydrukowaniu strony konfiguracji
wyłącz drukarkę i odłącz kabel
zasilania.

2

22

2

Otwórz wejście przewodu
interfejsowego przyciskając uchwyty
zwalniające i wysuwając drzwiczki.
Odłącz wszystkie przewody
interfejsowe.

3

33

3

Otwórz górną pokrywę.

4

44

4

Naciśnij przycisk zwalniający i wysuń
do przodu prawy boczny panel, aż do
zrównania się strzałek wyrównujących.

5

55

5

Wysuń panel z drukarki, odsłaniając
dostępne gniazda DIMM.

Ciąg dalszy na następnej stronie.

Ciąg dalszy na następnej stronie.

Ciąg dalszy na następnej stronie.

Ciąg dalszy na następnej stronie.

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

background image

152

152

152

152 Załącznik C Pamięć drukarki i jej rozszerzenie

PO

6

66

6 Wyjmij moduł DIMM z opakowania

antystatycznego.

7

77

7 Przytrzymując moduł DIMM za brzegi

(jak na ilustracji) wyrównaj nacięcia
na płytce DIMM z gniazdem.
(Sprawdź, czy zatrzaski po obu
stronach gniazda DIMM są otwarte.)

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, należy
używać gniazd DIMM w kolejności 1-2.

8

88

8 Wciśnij moduł DIMM pionowo do

gniazda (wciśnij mocno). Upewnij
się, że zatrzaski po obu stronach
modułu zaskoczyły do wewnątrz.
(Aby wyjąć moduł DIMM, należy
zwolnić zatrzaski.)

Podczas instalacji kolejnych modułów
DIMM powtarzaj kroki 6, 7 i 8.

9

99

9 Załóż z powrotem panel boczny,

wyrównując strzałki i wsuwając panel
do tyłu, aż zatrzask zwalniający
zaskoczy na swoje miejsce.
Zamknij górną pokrywę.

10

10

10

10 Zainstaluj ponownie przewód

(przewody) interfejsowe i przewód
zasilania. Włącz drukarkę.

7

7

7

7

8

8

8

8

6

6

6

6

9

9

9

9

10

10

10

10

background image

PO

Załącznik C Pamięć drukarki i jej rozszerzenie 153

153

153

153

Sprawdzanie instalacji pamięci

Sprawdzanie instalacji pamięci