HP LaserJet 2200 Printer series - Stikkordregister

background image

Stikkordregister 161

Stikkordregister

Numerics

2-sidig utskrift 48
3 x 5-tommers kort

skrive ut 47

A

akustiske utslipp 124
alternativer for
utskriftsmateriale 35
automatisk tosidig utskrift 48
Avbryt jobb-knapp 23
avbryte en utskriftsjobb 53

B

bakgrunnsskygge på siden 89
bildedefekter

bakgrunnsskygge 89
bitutfall 88
bølgeformede tegn 90
galt utformede tegn 90
gjentatte merker (loddrette) 90
loddrette streker på siden 89
tonersøl på siden 89

bitutfall 88
bølgeformede tegn 90
brevhode

skrive ut på 51

buttons 23

C

CD-plate 5

D

delenummer 27
demoside 79
DIMM

bestille 27
installere utvidelse 147
kontrollere installert minne 149
oppgradere 146

dobbeltsidig utskrift 48
dokumentasjon, tilleggs-

bestille 29, 30

drivere

OEM-oppsett, Se Viktig-filen
på installasjons-CDen.
oppsett 13

drivere, skriver

hjelpeprogramvare 12
veksle språk 12
velge 12

duplex 48
duplexer 48

E

EconoMode 57
egendefinert utskriftsmateriale 47
egentestside, se
konfigurasjonsside 79
eksempler på bildedefekter 87
ekstrautstyr 27

bestille 27– 29

ekstrautstyr for
papirhåndtering bestille 28
elektronisk hjelp 12
energisparing 4
Energy Star 126
escape-sekvenser 154
etikett

papirretning 45

etiketter

spesifikasjoner 143

F

fastkjørt papir

årsaker 80
områder 80
området rundt duplexeren 85
området rundt tonerkassetten

81

papirmatingsområder 83
utmatingsområder 84

feilmeldinger 94
feilsøke

feilmeldinger 94
generelle utskriftsproblemer 74
lamper på kontrollpanelet 94
problemer i Windows 104
PS-problemer 111
utskriftsproblemer i
Macintosh 106

feilsøking

kontrollpanelsimulator 13

fjerne fastkjørt papir 80
fonter, velge PCL 155

G

garanti

skriver 116
tonerkassett 118

gi skriveren nytt navn 110
grafikk, vektor 151
grensesnittutganger 26
grunnleggende om

skriveren 1– 26

H

hjelp

elektronisk 12
programvare 12
skriverdriver 12

hjelpeskjermer 12
Hjelp-knapp, i skriverdriver 12
HP JetSend

installere 14

HP LaserJet Device
Configuration 13

få tilgang til 60
funksjoner 60

HP LaserJet Utility 60

få tilgang til 60
for Macintosh 16

HP Printer Job Language 152
HP Web JetAdmin 19
HP-GL/2-kommandoer 151
HPs internasjonale salgs- og
servicekontorer 119
HPs kundestøtte iii

I

indekskort

skrive ut på 47

infrarød utgang

skrive ut med 25

innebygd duplexer 48
innvendig rengjøringmetode 69
installere

JetSend 14

installere mer skriverminne 147
installere skriverminne 149

J

JetSend

installere 14

background image

162 Stikkordregister

NO

K

kjøpe papir 34
kommandoer, skriver 151– 159

escape-sekvenser 154
syntaks 153– 154
velge PCL-fonter 155

konfigurasjonsside 79
kontrollere minneinstallasjon 149
kontrollpanel 23

feilmeldinger 95
feilsøke 94
knapper 23
låse 16
lysmønstre 94
simulator 13
statusmeldinger 94
vanlige meldinger 94

konvolutter

papirretning 43
skrive ut på 43
spesifikasjoner 140

kort 47
kundestøtte iii
kvalitet, på utskrift

retningslinjer for 137

kvalitet, skriver

tonerkassett 65

L

lamper 23
låse kontrollpanel 16
LaserJet Utility 16
LaserWriter-driver 16
loddrette streker på siden 89

M

Macintosh

feilsøke 106
programvare for 16
skriverdrivere 16
utskriftsfeil 107
velge alternativ PPD-fil 110

manuell tosidig utskrift 48
merker i utskriften

loddrette på siden 90

miljø 126
minne

bestille 27
installere 147, 149
kontrollere installasjon 149
oppgradere skriverens 146
utvidelse 147, 149

minneegenskaper 4
MS Windows 3.1, 95 eller NT

hjelp 12

MSDS 128

N

nettverksspørsmål

feilsøke 103

n-opp-utskrift 56
nyeste drivere, skaffe 5

O

omfordele toner 65
Oppsett

kun driver 13

overføringsvalse 67
overhead-transparenter

skrive ut på 46
spesifikasjoner 144

P

pakke ned skriveren 113
papir 133

3 x 5-tommers kort 47
egendefinert 47
kjøpe 34
legge i 38– 41
postkort 47
retningslinjer 137
størrelsesspesifikasjoner 134

papirbreddeskinne

skuff 1 38

papirhåndteringens
egenskaper 3
papirstørrelser

maksimum 35
minimum 35

papirvalg

standard 35

PCL

kommandoer 151– 159
syntaks 153– 154
velge fonter 155

PCL 5e-drivere

funksjon 12

PCL 6-drivere

funksjon 12

PCL-fonter 79
PCL-språkets egenskaper 3
PJL-kommandoer 152
postkort

skrive ut 47

PPD-filer

Macintosh 16
velge alternative 110

Printer Page Description Files,
se PPD-filer
problemer med
utskriftskvaliteten 86
Produktforvaltning 126– 128

garanti

standard 116– 117

minne 147
minneutvidelse 149
papir

resirkulert papir 133
spesifikasjoner 138

produktretur 113

programvare

hjelp for drivere 12
HP JetSend, installere 14
HP LaserJet Utility
for Macintosh 16
Macintosh 16
Macintosh-skriverdrivere 16
som følger med skriveren 5
Web JetAdmin 19
Windows 12

PS-drivere

funksjon 12

R

rengjøre

maskin 67
utvendig 67

rengjøringsmidler

bruke på skriver 67

rengjøringsprosess 79

S

salgs- og servicekontorer 119
serviceavtaler 115
sjekkliste for feilsøking 72
sjekkliste for problemløsing 72
skrive ut

avbryte utskriftsjobb 53
brevhode 51
etiketter 45
flere sider på ett papirark 56
konvolutter 43
med lite toner 65
postkort 47
retningslinjer for kvalitet 137
skjemaer 51
stoppe utskriftsjobb 53
tosidig utskrift 48
transparenter 46

skriver

drivere 12
drivere, Macintosh 16
ekstrautstyr 27
gi nytt navn til 110
hjelpeprogramvare 12
installere minne 147, 149
kommandoer 151– 159
kontrollere installert minne 149

background image

NO

Stikkordregister 163

minne 147
omfordele toner 65
oppgradere minne 146
pakke ned 113
rengjøre 67
service 113
syntaks for
kommandoer 153– 154
vedlikehold 63
velge drivere 12

skriver-

programvare 5

skriverdrivere

hjelpeprogramvare 12
tilgang til 54
Windows 12

skriveren, grunnleggende
om 1– 26
skriverfunksjoner 3
skriverspråk 12
skuff 1

åpne 38
kapasitet 38
legge i 38
størrelse og type
utskriftsmateriale 35
størrelser og typer
utskriftsmateriale 134

skuff 2

størrelser på utskriftsmateriale

36, 37, 135

skuff 3 (250-arks skuff)

størrelser på
utskriftsmateriale 135

skuff 3 (500-arks skuff)

størrelser på
utskriftsmateriale 135

skuff, ekstrautstyr

størrelser på
utskriftsmateriale 135

skufflås 61
spesialsider

demoside 79
konfigurasjonsside 79
PCL-fonter 79
rengjøringsprosess 79

spesifikasjoner

etiketter 143
konvolutter 140
størrelse på
utskriftsmaterialet 134
transparenter 144

spesifikasjoner for
utskriftsmateriale 133
språk

veksle 12

språkveksling 4
Start-knapp 23
Statusmeldinger

behandler 95
Feil med ekstrautstyr 97
Klar 94
Kontinuerlig feil 96
Obs! 95
Oppstart 94
Servicefeil 96
Tomt for papir 95

statusmeldinger 94
stoppe en utskriftsjobb 53
størrelser på utskriftsmateriale

skuff 1 35
skuff 2 36
skuff 3 for 500 ark
(ekstrautstyr) 37

støtte iii, 113
Strømsparing 126

T

tegn med gal utforming 90
teknisk støtte iii
tilbehør

bestille 27– 29

tilgang til skriverdriveren 54
tilleggsdokumentasjon

bestille 29, 30

tilleggsdrivere, skaffe 5
tonerkassett 64

bestille 27
garanti 118
resirkulere 64

tonersøl på siden 89
tosidig utskrift 48

2-sidig utskrift 48
automatisk 48
manuell 48

trådløs utskrift

bakgrunnsinformasjon 24
problemløsing 92

transparenter

skrive ut på 46
spesifikasjoner 144

U

utskriftshastighet 3
utskriftskvalitetens egenskaper 3
utskriftsproblemer

feilsøke 74

V

vedlikehold

skriver 63

veksle skriverspråk 12
vektorgrafikk 151
velge

alternativ PPD-fil 110

velge driver 12

W

Web JetAdmin 19
web-servere, støttet 19
Windows

hjelp 12

background image

164 Stikkordregister

NO

background image
background image

6-1/2” x 9" FRONT COVER

6-1/2" x 9" BACK COVER

copyright © 2001
Hewlett-Packard Company

www.hp.com/support/lj2200

norsk

hp

LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx

3/8” x 9" SPINE

C7058-90924

*C7058-90924*

*C7058-90924*

hp LaserJet 2200

brukerhåndbok