HP LaserJet 2200 Printer series - FCC-forskrifter

background image

FCC-forskrifter

Dette utstyret har blitt testet og etterkommer grensene for digitalt
utstyr i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene
er utviklet med tanke på en rimelig beskyttelse mot skadelig
interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret produserer, bruker
og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres
og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig
interferens i radiosamband. Det finnes imidlertid ingen garanti for at
ikke interferens kan oppstå i en enkelt installasjon, og interferens må
derfor stadfestes ved at utstyret slås av og på. Hvis dette utstyret
forårsaker skadelig interferens i radio-eller fjernsynssamband, bør
brukeren prøve å korrigere interferensen ved hjelp av ett eller flere
av følgende tiltak:

!

Snu eller flytt mottakerantennen.

!

Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.

!

Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den mottakeren
er koblet til.

!

Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- og fjernsynstekniker.

Merk

Enhver endring av skriveren som ikke er uttrykkelig godkjent av HP kan
annullere brukerens rett til å betjene dette utstyret.

En skjermet grensesnittkabel må brukes dersom grensene for klasse
B i del 15 av FCC-reglene skal overholdes.

background image

126 Tillegg A Spesifikasjoner

NO