HP LaserJet 2200 Printer series - Feilsøke PS-feil

background image

Feilsøke PS-feil

Følgende situasjoner er spesifikke for PS-språk, og kan oppstå når
flere skriverspråk er i bruk.

Merk

Du kan få melding om en PS-feil på skjermen eller på en utskrift. Åpne
dialogboksen Skrivervalg og klikk på det aktuelle valget ved siden av
delen PS-feil. Denne funksjonen kan du også åpne ved hjelp av
avmerkingsboksen Skriv ut informasjon om PS-feil i HP LaserJet
Device Configuration.

PS-feil

Symptom

Mulig årsak

Løsning

Jobben skrives ut med
Courier (skriverens
standard font) istedenfor
med fonten som du ba om.

Riktig font er ikke lastet ned.
En personlighetsveksling kan
ha inntruffet for å skrive ut en
PCL-jobb, like før PS-jobben
ble mottatt.

Last ned den aktuelle fonten
og send utskriftsjobben på nytt.
Bekreft fontens type og
plassering. Last ned til
skriveren hvis aktuelt. Slå
opp i dokumentasjonen for
programvaren.

Ark i Legal-størrelse
skrives ut med
avklipte marger.

Utskriftsjobben er for
komplisert.

Det kan være nødvendig å skrive
ut jobben med en oppløsning på
600 punkter per tomme, redusere
sidens kompleksitet, eller
installere mer minne.

En PS-feilside skrives ut.

Utskriftsjobben er
muligens ikke PS.

Forsikre deg om at utskriftsjobben
er en PS-jobb. Sjekk om
programvaren forventet at en
oppsett- eller PS-overskriftsfil
skulle sendes til skriveren.

background image

112 Kapittel 4 Problemløsing

NO

Spesifikke feil

Limit check-feil

Utskriftsjobben er for
komplisert.

Det kan være nødvendig å skrive
ut jobben med en oppløsning på
600 punkter per tomme, redusere
sidens kompleksitet, eller
installere mer minne.

VM-feil

Font-feil

Velg ubegrensede nedlastbare
fonter fra skriverdriveren.

Områdesjekk

Font-feil

Velg ubegrensede nedlastbare
fonter fra skriverdriveren.

PS-feil (forts.)

Symptom

Mulig årsak

Løsning

background image

NO

Kapittel 5 Service og støtte 113

5

Service og støtte

Tilgjengelighet

HP tilbyr en rekke alternativer for service og støtte over hele verden.
Tilgjengeligheten varierer avhengig av hvor du befinner deg.

Retningslinjer for å pakke ned skriveren

!

Ta ut og behold eventuelle DIMM-moduler som er installert i
skriveren.

!

Ta ut og behold eventuelle ledninger og ekstrautstyr som er
installert i skriveren.

OBS!

Statisk elektrisitet kan skade DIMM-moduler. Når du håndterer DIMM-
moduler bør du enten bruke en antistatisk armstropp, eller berøre
overflaten på DIMM-sporenes antistatiske innpakning med jevne
mellomrom, og deretter berøre metallet på skriveren. Når du skal fjerne
DIMM-modulene, slår du opp på Installere minne.

!

Ta ut og behold tonerkassetten.

OBS!

For å unngå skade på tonerkassetten, bør du oppbevare den i
originalinnpakningen eller på et sted hvor den ikke utsettes for lys.

!

Ta ut og behold HP JetDirect EIO-kortet.

!

Bruk originalesken og den opprinnelige emballasjen, hvis mulig.
(Transportskade som følge av mangelfull pakking er kundens
ansvar.) Hvis du har kastet emballasjen til skriveren, kan du ta
kontakt med et lokalt fraktfirma. De kan hjelpe deg med å pakke
ned skriveren.

!

Legg eventuelt med utskriftseksempler og 50-100 ark eller annet
utskriftsmateriale som ikke er skrevet ut på riktig måte.

!

Legg ved et utfylt eksemplar av Serviceskjema.

!

HP anbefaler transportforsikring av utstyret.

background image

114 Kapittel 5 Service og støtte

NO

Serviceskjema

HVEM RETURNERER USTYRET?

Dato:

Kontaktperson:

Telefon: ( )

Alternativ kontaktperson:

Telefon: ( )

Adresse for returforsendelse:

Spesialinstrukser for forsendelse:

HVA SENDES?

Modellnavn:

Modellnummer:

Serienummer:

Vennligst legg ved relevante utskrifter når utstyret returneres. Send IKKE tilbehør (håndbøker, rensemidler, osv.) som ikke
er nødvendig for å fullføre reparasjonen.

HVA MÅ UTFØRES? (Legg eventuelt ved et eget ark.)

1. Beskriv forholdene omkring feilen. (Hva bestod feilen i? Hva holdt du på med da feilen

oppstod? Hvilken programvare var i bruk? Gjentok feilen seg?)

2. Hvis feilen inntreffer med jevne mellomrom, hvor lang tid går det mellom hver gang?

3. Er enheten koblet til et eller flere av følgende? (Oppgi produsent og modellnummer.)

PC:

Modem:

Nettverk:

4. Tilleggsopplysninger:

HVORDAN VIL DU BETALE FOR REPARASJONEN?

#

Under garanti

Kjøps-/mottakelsesdato: ____________________________

(Legg ved kjøpsbevis eller kvittering med den opprinnelige mottakelsesdatoen.)

#

Nummer på vedlikeholdskontrakt: ______________________

#

Ordrenummer: ___________________________

Med unntak av service tilknyttet kontrakt eller garanti, må et ordrenummer og/eller
en autorisert underskrift alltid være vedlagt en serviceforespørsel.
Hvis standard
reparasjonspriser ikke gjelder, kreves en minimusordre. Du kan få opplysninger om standard
reparasjonspriser ved å henvende deg til et HP-autorisert reparasjonssenter.

Autorisert underskrift: ______________________________

Telefon: ________________

Fakturaadresse:

Spesialinstrukser for
fakturering:

background image

NO

Kapittel 5 Service og støtte 115

HPs vedlikeholdsavtaler

HP tilbyr flere typer vedlikeholdsavtaler som imøtekommer en
rekke ulike støttebehov. Vedlikeholdsavtaler er ikke en del av
standardgarantien. Støttetjenester varierer i henhold til område. Den
lokal HP-forhandleren vet hvilke tjenester som er tilgjengelige for deg.

Avtaler om service på stedet

HP tilbyr avtaler om service på stedet med tre responstider, slik at du
får dekket dine behov på best mulig måte:

Prioritert service på stedet

Med denne avtalen får du service på stedet innen fire timer, hvis
forespørselen kommer i HPs vanlige åpningstid.

Service på stedet neste dag

Med denne avtalen får du støtte innen neste arbeidsdag etter
henvendelsen. De fleste avtaler om service på stedet kan tilby utvidet
dekningstid og reiser utenfor HPs vanlige servicesoner (mot
tilleggsavgift).

Ukentlig service på stedet (volumavhengig)

Denne avtalen gir fast ukentlig service på stedet og er beregnet på
bedrifter med mange HP-produkter. Avtalen passer for virksomheter
som bruker 25 eller flere produkter for arbeidsstasjoner, inkludert
skrivere, plottere, datamaskiner og diskettstasjoner.

background image

116 Kapittel 5 Service og støtte

NO

Begrenset garantierklæring fra Hewlett-Packard

1.

HP garanterer overfor deg, sluttbrukeren/kunden, at maskinvare, ekstrautstyr
og tilbehør fra HP er uten mangler i materialer og utførelse etter kjøpsdatoen,
i tidsrommet som er angitt ovenfor. Hvis HP mottar melding om slike mangler
innenfor garantiperioden, vil HP etter eget skjønn enten reparere eller erstatte
produkter som er bevist å være mangelfulle. Erstatningsprodukter kan være nye
eller som nye.

2.

HP garanterer overfor deg at HP-programvaren ikke vil unnlate å utføre
programinstruksjonene etter kjøpsdatoen, i tidsrommet angitt ovenfor, på grunn av
mangler i materiale eller utførelse når programvaren er installert og brukt på riktig
måte. Hvis HP mottar melding om slike mangler innenfor garantiperioden, vil HP
erstatte eventuelle programvaremedier som ikke utfører programinstruksjonene
på grunn av slike mangler.

3.

HP gir ingen garanti for at driften av HP-produktene vil være uten avbrudd eller
feilfri. Hvis HP ikke er i stand til innen rimelig tid å reparere eller erstatte et produkt
til den garanterte tilstanden, har du krav på full refusjon av kjøpssummen hvis du
leverer tilbake produktet umiddelbart.

4.

HP-produkter kan inneholde gjenfremstilte deler som fungerer som nye, eller deler
som har vært tilfeldig brukt.

5.

Garantien gjelder ikke mangler som oppstår på grunn av: (a) feilaktig eller
mangelfullt vedlikehold eller kalibrering, (b) programvare, grensesnitt, deler eller
tilbehør som ikke er levert av HP, (c) uautorisert endring eller feilbruk, (d) drift
utenfor angitte miljøspesifikasjoner for produktet, eller (e) feilaktig klargjøring og
vedlikehold av driftsstedet.

6.

HP GIR INGEN ANDRE UTTRYKTE GARANTIER ELLER BETINGELSER,
VERKEN SKRIFTLIGE ELLER MUNTLIGE. I DEN UTSTREKNING DET ER
TILLATT I FØLGE LOKAL LOVGIVNING, ER EN EVENTUELL STILLTIENDE
GARANTI ELLER BETINGELSE SOM GJELDER SALGBARHET,
TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT
FORMÅL, BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN UTTRYKTE GARANTIEN
SOM ER FREMSATT OVENFOR. Enkelte land, stater eller provinser tillater ikke
begrensninger i varigheten av en stilltiende garanti. Begrensningen eller unntaket
ovenfor gjelder derfor muligens ikke for deg. Denne garantien gir deg bestemte
rettigheter. Du kan også ha andre rettigheter, men disse varierer fra land til land,
fra stat til stat, og fra provins til provins.

HP-PRODUKT

GARANTIENS VARIGHET

HP LaserJet 2200d, 2200dt, 2200dn, 2200dtn

1 år, retur til autorisert
servicesenter

background image

NO

Kapittel 5 Service og støtte 117

7.

I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT AV LOKAL LOVGIVNING, ER
RETTSMIDLENE I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN DINE ENESTE OG
EKSLUSIVE RETTSMIDLER. MED UNNTAK AV DET SOM ER NEVNT
OVENFOR, ER HP ELLER DERES LEVERANDØRER IKKE I NOE TILFELLE
ANSVARLIG FOR TAP AV DATA ELLER FOR DIREKTE, SPESIELLE, ELLER
TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESSKADER (INKLUDERT TAP AV
FORTJENESTE ELLER DATA), ELLER ANNEN SKADE, UANSETT OM
GRUNNLAGET ER BASERT PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSSØKSMÅL ELLER
ANNET. Enkelte land, stater eller provinser tillater ikke unntak eller begrensninger
i ansvaret for tilfeldige skader eller følgesskader. Begrensningen eller unntaket
ovenfor gjelder derfor muligens ikke for deg.

8.

FOR FORBRUKERTRANSAKSJONER I AUSTRALIA OG NEW ZEALAND:
GARANTIVILKÅRENE I DENNE ERKLÆRINGEN, MED UNNTAK AV I DEN
GRAD LOVEN TILLATER DET, VERKEN UTELUKKER, BEGRENSER
ELLER ENDRER, OG ER I TILLEGG TIL, DE BINDENDE LOVBESTEMTE
RETTIGHETENE SOM GJELDER SALGET AV DETTE PRODUKTET TIL DEG.

background image

118 Kapittel 5 Service og støtte

NO

Begrenset garanti på tonerkassettens levetid

Merk

Garantien nedenfor gjelder tonerkassetten som fulgte med skriveren.

Denne garantien erstatter alle tidligere garantier. (7/16/96)

Denne HP-tonerkassetten er garantert uten mangler i materiale og
arbeidsutførelse til HP-toneren er oppbrukt.

HP-toneren er oppbrukt når skriveren melder at det er lite toner.
HP vil etter eget skjønn enten erstatte produkter som viser seg å
være defekte, eller refundere kjøpssummen.

Garantien dekker ikke tonerkassetter som er etterfylt, tømt, misbrukt,
feilbrukt eller på noen måte klusset med.

Denne begrensede garantien gir deg bestemte rettigheter. Du kan
også ha andre rettigheter, men disse kan variere fra stat til stat, fra
provins til provins, og fra land til land.

I den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lov, er Hewlett-Packard
Company ikke i noe tilfelle ansvarlig for tilfeldige, spesielle og
indirekte skader, følgesskader, straffeerstatning eller tapt fortjeneste
på grunn av brudd på denne garantien eller annet.

background image

NO

Kapittel 5 Service og støtte 119