HP LaserJet 2200 Printer series - FCC-bestämmelser

background image

FCC-bestämmelser

Denna utrustning har testats och befunnits ligga inom gränserna för en digital enhet av
Klass B, i enlighet med artikel 15 i FCC-bestämmelserna. Dessa krav är avsedda att ge
skäligt skydd mot skadliga störningar vid installationer i bostadsområden. Utrustningen
genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi. Om utrustningen inte
installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga
störningar i radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte
uppstår i en viss installation. Huruvida störningar finns eller ej kan avgöras genom att
stänga av och sätta på utrustningen. Om denna utrustning skulle orsaka skadliga
störningar i radio- eller TV-mottagningen uppmanas användaren att försöka rätta till
problemet genom att vidta följande åtgärder:

z

Vrid eller flytta mottagarantennen.

z

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

z

Anslut utrustningen till ett uttag som finns på en annan krets än den till vilken
mottagaren är ansluten.

z

Fråga närmaste återförsäljare eller en radio/TV-tekniker.

Obs!

Alla ändringar och modifieringar i denna utrustning, som inte uttryckligen har godkänts
av HP kan ogiltigförklara din rätt att använda denna utrustning.

Du måste använda en skärmad datakabel för att uppfylla kraven för Klass B i artikel 15
i FCC-bestämmelserna.