HP LaserJet 2200 Printer series - Windows Installation

background image

Windows 95

a

Cºa s° "Update Device Driver Wizard" phäi xuÃt hiŒn trên màn hình vi tính.

b

Cho Çïa HP LaserJet 2200 vào ° Çïa CD-ROM.

c

Tùy vào phiên bän Windows 95:

NhÃn Next> (n‰u có) rÒi chuy‹n sang bܧc 3 bên dܧi.

- ho¥c -

NhÃn OK rÒi ti‰p tøc bܧc d bên dܧi.

d

Gõ dòng

D:\9xME_LPT

(trong Çó

D

là mÅu t¿ kš hiŒu ° Çïa CD-ROM),

rÒi nhÃn OK.

background image14

VIWW

Windows 98

a

Cºa s° "Add New Hardware Wizard" phäi xuÃt hiŒn trên màn hình vi tính.
NhÃn Next>.

b

Ch†n "Search for the best driver for your device. (Recommended)"
rÒi nhÃn Next>.

c

NhÃn vào ô cÀn thi‰t Ç‹ Çánh dÃu bên cånh "Specify a location:"
(KHÔNG Çánh dÃu "Floppy disk drives" và "CD-ROM drive").

d

Cho Çïa HP LaserJet 2200 vào ° Çïa CD-ROM.

e

Dܧi "Specify a location:", gõ

D:\9xME_LPT

(trong Çó

D

là mÅu t¿ kš hiŒu °

Çïa CD-ROM). NhÃn Next>.

Windows 2000
và Windows
XP

a

Cºa s° "Found New Hardware Wizard" phäi xuÃt hiŒn trên màn hình vi tính.
NhÃn Next>.

b

Ch†n "Search for a suitable driver for my device (recommended)"
rÒi nhÃn Next.

c

Dܧi "Optional search locations:", nhÃn vào ô cÀn thi‰t Ç‹ Çánh dÃu
bên cånh "Specify a location:" (KHÔNG Çánh dÃu "Floppy disk drives"
và "CD-ROM drives"). NhÃn Next>.

d

Cho Çïa HP LaserJet 2200 vào ° Çïa CD-ROM.

e

Khi thÃy mŒnh ÇŠ "Copy manufacturer’s files from:" thì Çánh các ch»

D:\2000_XP

(trong Çó

D

là mÅu t¿ chÌ ° dïa CD-ROM cûa máy vi tính) ti‰p

theo là bÃm vào OK.

f

PhÀn Wizard phäi hi‹n thÎ cºa s° cho bi‰t Çã tìm thÃy trình ÇiŠu khi‹n;
nhÃn Next.

Windows
Millennium

a

Cºa s° "Add New Hardware Wizard" phäi xuÃt hiŒn trên màn hình vi tính.

b

Ch†n "Specify the location of the driver (Advanced)" rÒi nhÃn Next.

c

Ch†n "Search for the best driver for your device. (Recommended)"
rÒi nhÃn vào ô cÀn thi‰t Ç‹ Çánh dÃu bên cånh "Specify a location:"
(KHÔNG Çánh dÃu "Removable Media").

d

Cho Çïa HP LaserJet 2200 vào ° Çïa CD-ROM.

e

Dܧi "Specify a location:", gõ

D:\9xME_LPT

(trong Çó

D

là mÅu t¿ kš hiŒu °

Çïa CD-ROM). NhÃn Next>.

Windows
NT 4.0

Phäi có Ç¥c quyŠn quän trÎ viên (vŠ khªi Ƕng và khªi Ƕng låi) Ç‹ cài Ç¥t phÀn mŠm
trên Windows NT 4.0.

a

Cho Çïa HP LaserJet 2200 vào ° Çïa CD-ROM.

b

Khi khung hình chào mØng xuÃt hiŒn, theo Çúng nh»ng chÌ dÅn trên Çó.
N‰u khung này không xuÃt hiŒn: nhÃn Start, nhÃn Run, gõ

D:\SETUP

(trong Çó

D

là mÅu t¿ kš hiŒu ° Çïa CD-ROM), rÒi nhÃn OK.

c

NhÃn nút bên cånh Install Printer.

3

Theo Çúng nh»ng chÌ dÅn trên màn hình Ç‹ cài Ç¥t phÀn mŠm.

background imageVIWW

Bܧc 7: Cài ñ¥t PhÀn MŠm ñiŠu Khi‹n Máy In 15

Ti

‰ng Vi

Œt

LÜu š

Trܧc khi hoàn tÃt cài Ç¥t, ÇØng quên Çánh dÃu bên cånh "Print a test page" (khi l©i
nh¡c xuÃt hiŒn).

Trong Windows 2000, n‰u cºa s° "Found New Hardware Wizard" xuÃt hiŒn låi trܧc
khi hoàn tÃt cài Ç¥t, nhÃn Cancel.

4

NhÃn Finish.

5

N‰u ÇÜ®c g®i š khªi Ƕng låi máy vi tính, nhÃn Yes. Trang thº phäi in sau khi máy khªi
Ƕng låi và in ngay n‰u không có g®i š này. (Không cÀn khªi Ƕng låi n‰u có Windows
NT 4.0).

6

Cài Ç¥t hoàn tÃt n‰u trang thº in tÓt. Ti‰p tøc "Bܧc 8: Ghi NhÆn và LÜu Tr» Thông Tin
Quan Tr†ng" tåi trang 20. (N‰u không in ho¥c in không Çúng, xem "N‰u Có R¡c RÓi"
tåi trang 21.)

NÓi qua dây cáp USB

LÜu š

Windows 3.1x, 95 và NT 4.0 không h‡ tr® k‰t nÓi USB. Nh»ng hܧng dÅn sau
Çây dành cho máy vi tính có hŒ ÇiŠu hành Windows 98, 2000 hay Millennium.
N‰u muÓn nÓi dây cáp USB v§i máy Macintosh, xem "Cài ñ¥t Trên Macintosh"
tåi trang 17.

1

CÀn bÆt máy vi tính lên n‰u Çã t¡t. Thoát khÕi m†i chÜÖng trình Çang mª.

2

Th¿c hiŒn các bܧc tùy theo phiên bän Windows:

Windows 98

a

Cºa s° "Add New Hardware Wizard" phäi xuÃt hiŒn trên màn hình vi tính.
NhÃn Next>.

b

Ch†n "Search for the best driver for your device. (Recommended)"
rÒi nhÃn Next>.

c

NhÃn vào ô cÀn thi‰t Ç‹ Çánh dÃu bên cånh "Specify a location:"
(KHÔNG Çánh dÃu "Floppy disk drives" và "CD-ROM drive").

d

Cho Çïa HP LaserJet 2200 vào ° Çïa CD-ROM.

e

Dܧi "Specify a location:", gõ

D:\98ME_USB

(trong Çó

D

là mÅu t¿ kš hiŒu °

Çïa CD-ROM). NhÃn Next>.

background image16

VIWW

Windows 2000
và Windows
XP

a

Cºa s° "Found New Hardware Wizard" phäi xuÃt hiŒn trên màn hình vi tính.
NhÃn Next>.

b

Ch†n "Search for a suitable driver for my device (recommended)"
rÒi nhÃn Next.

c

Dܧi "Optional search locations:", nhÃn vào ô cÀn thi‰t Ç‹ Çánh dÃu
bên cånh "Specify a location:" (KHÔNG Çánh dÃu "Floppy disk drives"
và "CD-ROM drives"). NhÃn Next>.

d

Cho Çïa HP LaserJet 2200 vào ° Çïa CD-ROM.

g

Khi thÃy mŒnh ÇŠ "Copy manufacturer’s files from:" thì Çánh các ch»

D:\2000_XP

(trong Çó

D

là mÅu t¿ chÌ ° dïa CD-ROM cûa máy vi tính) ti‰p

theo là bÃm vào OK.

e

PhÀn Wizard phäi hi‹n thÎ cºa s° cho bi‰t Çã tìm thÃy trình ÇiŠu khi‹n;
nhÃn Next.

Windows
Millennium

a

Cºa s° "Add New Hardware Wizard" phäi xuÃt hiŒn trên màn hình vi tính.

b

Ch†n "Specify the location of the driver (Advanced)" rÒi nhÃn Next.

c

Ch†n "Search for the best driver for your device. (Recommended)"
rÒi nhÃn vào ô cÀn thi‰t Ç‹ Çánh dÃu bên cånh "Specify a location:"
(KHÔNG Çánh dÃu "Removable Media").

d

Cho Çïa HP LaserJet 2200 vào ° Çïa CD-ROM.

e

Dܧi "Specify a location:", gõ

D:\98ME_USB

(trong Çó

D

là mÅu t¿ kš hiŒu °

Çïa CD-ROM). NhÃn Next>.

3

Theo Çúng nh»ng chÌ dÅn trên màn hình Ç‹ cài Ç¥t phÀn mŠm.

LÜu š

Trܧc khi hoàn tÃt cài Ç¥t, ÇØng quên Çánh dÃu bên cånh "Print a test page" (khi l©i
nh¡c xuÃt hiŒn).

Trong Windows 2000, n‰u cºa s° "Found New Hardware Wizard" xuÃt hiŒn låi trܧc
khi hoàn tÃt cài Ç¥t, nhÃn Cancel.

4

NhÃn Finish.

5

N‰u ÇÜ®c g®i š khªi Ƕng låi máy vi tính, nhÃn Yes. Trang thº phäi in sau khi máy khªi
Ƕng låi và in ngay n‰u không có g®i š này.

6

Cài Ç¥t hoàn tÃt n‰u trang thº in tÓt. Ti‰p tøc "Bܧc 8: Ghi NhÆn và LÜu Tr» Thông Tin
Quan Tr†ng" tåi trang 20. (N‰u không in ho¥c in không Çúng, xem "N‰u Có R¡c RÓi"
tåi trang 21.)

background imageVIWW

Bܧc 7: Cài ñ¥t PhÀn MŠm ñiŠu Khi‹n Máy In 17

Ti