HP LaserJet 2200 Printer series - Network Installation

background image18

VIWW

Cài ñ¥t Mång

PhÀn mŠm trên Çïa CD HP LaserJet 2200 h‡ tr® cài Ç¥t trên mång Novell
NetWare 3.2, 4.x và 5.x, ho¥c Microsoft (trØ Windows 3.1x). ñ‹ cài Ç¥t
trên mång có hŒ ÇiŠu hành khác,
xin ljn http://www.hp.com/support/net_printing.

LÜu š

B¶ phÆn phøc vø in HP Jetdirect có s¤n trong máy in HP
LaserJet 2200dn ho¥c 2200dtn có c°ng 10/100 Base-TX. N‰u
cÀn b¶ phÆn phøc vø in HP Jetdirect v§i c°ng dång khác, nên
xem tÆp tin hܧng dÅn sº døng (trong Çïa CD HP LaserJet 2200)
Ç‹ bi‰t thông tin Ç¥t mua ho¥c liên låc v§i Çåi lš HP tåi ÇÎa
phÜÖng.

Trܧc khi cài Ç¥t phÀn mŠm ÇiŠu khi‹n máy in

ñ‹ bäo Çäm cÃu hình Çúng b¶ phÆn phøc vø in HP Jetdirect cho
mång, nên in các trang t¿ ki‹m tra/cÃu hình (khi Çèn Ready trên máy
in cháy sáng, nhÃn và thä các nút

G

O

J

OB

C

ANCEL

cùng lúc). Tìm

"Hardware Address" v§i sÓ gÒm 12 ch» sÓ Çi theo sau ª trang thÙ
hai. Có th‹ cÀn ljn sÓ này Ç‹ hoàn tÃt cài Ç¥t mång.

Phäi có Ç¥c quyŠn quän trÎ viên Ç‹ cài Ç¥t phÀn mŠm trên Windows
NT 4.0, Windows 2000 hay Novell NetWare.

PhÀn cài Ç¥t trên Windows qua nh»ng Çi‹m sau Çây:

K‰t nÓi máy in v§i máy chû Novell NetWare (Trä l©i Yes tØ l©i nh¡c
trên khung hình Novell Server Detected).

K‰t nÓi máy in v§i máy phøc vø in trên Windows Çã nÓi mång (Theo
"Client Setup" trên khung hình Network Setup).

K‰t nÓi máy in tr¿c ti‰p vào mång, không qua máy phøc vø in (Theo
"Server or Peer to Peer" trên khung hình Network Setup).

K‰t nÓi máy in vào mång, khi chÜa rõ cách nào thích h®p (Theo
"Help me to determine which setup is right for me" trên khung hình
Network Setup).

background imageVIWW

Bܧc 7: Cài ñ¥t PhÀn MŠm ñiŠu Khi‹n Máy In 19

Ti

‰ng Vi

Œt

Cài Ç¥t phÀn mŠm ÇiŠu khi‹n máy in

LÜu š

Nh»ng hܧng dÅn sau Çây chÌ dành cho máy vi tính có hŒ ÇiŠu hành Windows. N‰u
nÓi v§i máy Macintosh qua dây cáp mång, xem Cài ñ¥t Trên Macintosh tåi trang 17.

1

Cho Çïa HP LaserJet 2200 vào ° Çïa CD-ROM.

2

Khi khung hình chào mØng xuÃt hiŒn, theo Çúng nh»ng chÌ dÅn trên Çó. N‰u khung
này không xuÃt hiŒn: nhÃn Start, nhÃn Run, gõ

D:\SETUP

(trong Çó

D

là mÅu t¿ kš

hiŒu ° Çïa CD-ROM), rÒi nhÃn OK.

3

NhÃn nút bên cånh Install Printer rÒi theo Çúng nh»ng chÌ dÅn trên màn hình Ç‹ cài
Ç¥t phÀn mŠm.

LÜu š

Trܧc khi hoàn tÃt cài Ç¥t, ÇØng quên Çánh dÃu bên cånh "Print a test page" (khi l©i
nh¡c xuÃt hiŒn).

Trong Windows 2000, n‰u cºa s° "Found New Hardware Wizard" xuÃt hiŒn låi trܧc
khi hoàn tÃt cài Ç¥t, nhÃn Cancel.

4

NhÃn Finish.

5

Cài Ç¥t hoàn tÃt n‰u trang thº in tÓt. Ti‰p tøc "Bܧc 8: Ghi NhÆn và LÜu Tr» Thông Tin
Quan Tr†ng" tåi trang 20. (N‰u không in ho¥c in không Çúng, xem "N‰u Có R¡c RÓi"
tåi trang 21.)

PhÀn mŠm quän lš máy in mång

ñ‹ quän lš máy in mång cá nhân, nên dùng B¶ PhÆn Phøc Vø Web
Nhúng (Embedded Web Server) có theo bän måch phøc vø in HP
Jetdirect EIO.

ñÓi v§i máy in mång trong môi trÜ©ng thÜÖng måi và doanh nghiŒp,
có th‹ cài Ç¥t HP Web JetAdmin. Không có phÀn mŠm này trên Çïa
CD HP LaserJet 2200, nhÜng có th‹ täi HP Web JetAdmin xuÓng tØ
ÇÎa chÌ web dܧi Çây.

ñ‹ rõ hÖn vŠ ChÜÖng Trình DÎch Vø Web Nhúng HP Jetdirect hay HP
Web JetAdmin, xin ljn http://www.hp.com/go/webjetadmin, ho¥c xem
tÆp tin hܧng dÅn sº døng trong Çïa CD HP LaserJet 2200.

background image20

VIWW

Bܧc 8: Ghi NhÆn và LÜu Tr» Thông Tin
Quan Tr†ng

1 Khi cài Ç¥t phÀn mŠm xong, cho Çïa CD HP LaserJet 2200 trª vào vÕ