HP LaserJet 2200 Printer series - Step 3: Install Toner Cartridge

background image

Bܧc 3: L¡p Bình M¿c In

1 Mª n¡p trên cûa máy in.

2 LÃy h¶p m¿c ra khÕi bao gói. Xoay

h¶p và l¡c nhË nhàng theo chiŠu
ngang Ç‹ m¿c phân bÓ ÇŠu bên
trong.

CÄn ThÆn

ñ‹ tránh làm hÜ hÕng h¶p m¿c in, ÇØng
Ç¥t ngoài sáng lâu quá vài phút.

3 ñÎnh vÎ vÃu bæng dán ª ÇÀu h¶p

m¿c. CÄn thÆn bÈ t§i lui ljn khi
vÃu này tách khÕi h¶p. Kéo th£ng
vÃu ra khÕi h¶p m¿c Ç‹ rút toàn b¶
bæng dán ra. Tránh chåm m¿c in
trên bæng.

LÜu š

N‰u m¿c rÖi vào quÀn áo ho¥c tay, lau
såch b¢ng väi khô và gi¥t quÀn áo b¢ng
nܧc lånh (Nܧc nóng làm m¿c thÃm
cÙng vào väi).

4 ñ¥t h¶p m¿c theo hình, mÛi tên

hܧng vŠ máy in. ñÄy nhË h¶p m¿c
vào máy ljn h‰t c« và Çóng n¡p
trên.

LÜu š

Công ty Hewlett-Packard không khuy‰n
døng h¶p m¿c in không chính hiŒu HP,
dù còn m§i, châm ÇÀy hay tân trang.
Vì Çó không là sän phÄm cûa mình nên
HP không th‹ thay Ç°i mÅu mã hay
ki‹m tra chÃt lÜ®ng.

background imageVIWW

Bܧc 4: Cho VÆt PhÄm In vào Khay 7

Ti

‰ng Vi

Œt