HP LaserJet 2200 Printer series - Step 2: Locate Printer Parts

background image

Ngæn giÃy ra sau
(có phÀn nÓi dài)

ñÀu nÓi ÇiŒn

Ngæn giÃy
ra trên

N¡p che
c°ng nÓi cáp

1 khe EIO và
2 khe DIMM

background image6

VIWW