HP LaserJet 2200 Printer series - Regulatory Information

background image

An Toàn Laser

Trung Tâm Thi‰t BÎ và ñiŠu TrÎ BÙc Xå (Center for Devices and Radiological Health, hay
CDRH) thu¶c CÖ Quan Th¿c DÜ®c PhÄm Hoa Kÿ (U.S. Food and Drug Administration) áp
døng quy ÇÎnh cho sän phÄm laser ch‰ tåo tØ ngày 1 tháng 8 næm 1976. Sän phÄm tiêu thø
tåi Hoa Kÿ bu¶c phäi tuân thû ÇiŠu này. Máy in ÇÜ®c chÙng nhÆn là sän phÄm laser "Loåi
1" theo Tiêu ChuÄn BÙc Xå (Radiation Performance Standard) cûa B¶ DÎch Vø Y T‰ và
Nhân S¿ Hoa Kÿ (U.S. Department of Health and Human Services, hay DHHS) Çúng v§i
S¡c LuÆt Ki‹m Soát BÙc Xå vì SÙc KhÕe và An Toàn (Radiation Control for Health and
Safety Act) næm 1968.

Vì bÙc xå phát ra trong máy in ÇÜ®c gi» låi hoàn toàn bên trong l§p vÕ và n¡p bäo vŒ ngoài,
tia laser không th‹ thoát ra tåi m†i giai Çoån vÆn hành bình thÜ©ng.