HP LaserJet 2200 Printer series - Introduction

background image

LÜu š

Xem tÆp tin hܧng dÅn sº døng trong Çïa CD HP LaserJet 2200 Ç‹
bi‰t thêm vŠ các ÇiŠu khoän bäo hành và thông tin Chæm Sóc
Khách Hàng HP b° sung.

background imageVIWW

L©i

ñÀu

3

Ti

‰ng Vi

Œt

L©i Mª ñÀu

Xin chúc mØng bån Çã mua máy in HP LaserJet loåi 2200!

HP LaserJet 2200d

HP LaserJet 2200d là máy in laser tÓc Ƕ 19 trang/phút (19 trang/phút
v§i kh° giÃy vi‰t thÜ, 18 trang/phút v§i kh° A4) có khay 250 t© g¡n s¤n
(Khay 2), b¶ ÇiŠu khi‹n in hai m¥t g¡n s¤n Ç‹ in t¿ Ƕng lên hai m¥t
giÃy. Máy có c°ng song song, hÒng ngoåi (Fast Infrared, hay FIR)
và ÇÜ©ng truyŠn nÓi ti‰p Ça næng (universal serial bus, hay USB).
8 MB b¶ nh§ truy cÆp ngÅu nhiên (Random Access Memory, hay
RAM) có s¤n, và có th‹ mª r¶ng máy in qua 1 khe nhÆp xuÃt tæng
cÜ©ng (Enhanced Input Output, hay EIO) dùng nÓi mång, và 2 khe
môÇun b¶ nh§ hai hàng chân (Dual In-line Memory Module, hay
DIMM) dùng thêm phông ch» và b¶ nh§.

HP LaserJet 2200dt

Máy in HP LaserJet 2200dt cÛng nhÜ ki‹u 2200d nhÜng có thêm khay
250 t© (Khay 3).

HP LaserJet 2200dn

Máy in HP LaserJet 2200dn cÛng nhÜ ki‹u 2200d nhÜng ÇÜ®c thi‰t k‰
cho ngÜ©i sº døng mång. Máy có bän måch phøc vø in ÇÀy Çû tính
næng HP Jetdirect EIO (HP JetDirect EIO print server card) (J4169A)
dùng nÓi mång 10/100 Base-TX.

HP LaserJet 2200dtn

Máy in HP LaserJet 2200dtn cÛng nhÜ ki‹u 2200d nhÜng có thêm
khay 500 t© (Khay 3) dùng cho kh° giÃy vi‰t thÜ và A4. Máy ÇÜ®c thi‰t
k‰ cho ngÜ©i sº døng mång và có bän måch phøc vø in ÇÀy Çû tính
næng HP Jetdirect EIO (J4169A) dùng nÓi mång 10/100 Base-TX.

HP LaserJet 2200

Máy in HP LaserJet 2200 cÛng giÓng v§i ki‹u máy in 2200d, chÌ khác
là máy ki‹u 2000 không dùng lÓi t¿ Ƕng nhÜng dùng tay Ç‹ in hai

m¥t. Tùy tØng ÇÎa phÜÖng mà loåi máy này có th‹ có bán hay là
không.

Hình minh h†a trong hܧng dÅn này d¿a trên ki‹u cæn bän
HP LaserJet 2200d, trØ khi có chÌ ÇÎnh khác.

background image4

VIWW

Bܧc 1: Ki‹m Tra Tr†n PhÀn

Trong thùng có nh»ng phÀn sau Çây. N‰u thi‰u bÃt cÙ phÀn nào, xin báo
cho Çåi lš HP ho¥c g†i H‡ Tr® Khách Hàng HP (xem trang 2).

TÆp tin hܧng dÅn sº døng có trong Çïa CD HP LaserJet 2200. Có th‹:
xem ngay trên Çïa CD; in toàn b¶ tÆp tin này; và chép hܧng dÅn sº
døng lên máy vi tính trong khi cài Ç¥t phÀn mŠm ÇiŠu khi‹n máy in (nên
th¿c hiŒn ÇiŠu này).

LÜu š

HiŒn tåi cÀn l¡p Ç¥t m†i phø kiŒn mua cùng v§i máy in (Có th‹ là
khay giÃy tùy ch†n).

N‰u mua riêng bän måch phøc vø in HP Jetdirect EIO, cÀn l¡p vào
ngay. Xin theo Çúng hܧng dÅn kèm theo bän måch phøc vø in.

Hình 1 Tr†n b¶ máy in HP LaserJet loåi 2200

LÜu š

Dây cáp in không Çi kèm v§i máy. ñ‹ rõ hÖn vŠ cách ch†n Çúng dây,
xem Bܧc 5: G¡n Dây Cáp Máy In tåi trang 9.

Bän måch phøc vø in HP Jetdirect EIO (J4169A) ÇÜ®c l¡p s¤n trong
máy HP LaserJet 2200dn và 2200dtn.