HP LaserJet 2200 Printer series - HP Customer Care (Service and Support)

background image

Møc Løc


Chæm Sóc Khách Hàng HP (DÎch Vø và H‡ Tr®)......................................................... 2

L©i Mª ñÀu ................................................................................................................... 3

Bܧc 1: Ki‹m Tra Tr†n PhÀn........................................................................................ 4

Bܧc 2: ñÎnh VÎ Các Thành PhÀn Máy In..................................................................... 5

Bܧc 3: L¡p Bình M¿c In .............................................................................................. 6

Bܧc 4: Cho VÆt PhÄm In vào Khay............................................................................. 7

Khay 2 ho¥c Khay 3 Tùy Ch†n 250 T©.................................................................. 7

Khay 3 Tùy Ch†n 500 T© ....................................................................................... 8

Bܧc 5: G¡n Dây Cáp Máy In....................................................................................... 9

Bܧc 6: G¡n Dây ñiŒn................................................................................................ 11

Bܧc 7: Cài ñ¥t PhÀn MŠm ñiŠu Khi‹n Máy In ......................................................... 12

Cài ñ¥t Trên Windows ......................................................................................... 13

Cài ñ¥t Trên Macintosh ....................................................................................... 17

Cài ñ¥t Mång ....................................................................................................... 18

Bܧc 8: Ghi NhÆn và LÜu Tr» Thông Tin Quan Tr†ng ............................................... 20

N‰u Có R¡c RÓi.......................................................................................................... 21

N‰u Có R¡c RÓi Cài ñ¥t ...................................................................................... 21

N‰u Có BÃt CÙ R¡c RÓi Nào Khác ...................................................................... 21

ñ¥c Tính KÏ ThuÆt...................................................................................................... 22

Thông Tin vŠ Quy ñÎnh .............................................................................................. 24

Quy ñÎnh cûa FCC............................................................................................... 24

An Toàn Laser ..................................................................................................... 24

Tuyên BÓ Phù H®p............................................................................................... 25


background image2

VIWW

Chæm Sóc Khách Hàng HP (DÎch Vø và H‡ Tr®)

Khi mua sän phÄm, bån ÇÜ®c Chæm Sóc Khách Hàng HP - v§i dÎch vø,
h‡ tr® và Çào tåo tr¿c tuy‰n tuyŒt v©i - giúp Ç«. Sau Çây là m¶t vài cách
liên låc v§i chúng tôi:

Mång Lܧi Toàn CÀu (World Wide Web)
http://www.hp.com/support/lj2200 (ChÌ dùng ti‰ng Anh)
http://www2.hp.com (Châu Âu)