HP LaserJet 2200 Printer series - FCC-forskrifter

background image

FCC-forskrifter

Dette utstyret har blitt testet og etterkommer grensene for digitalt utstyr i klasse B,
i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utviklet med tanke på en rimelig
beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret produserer,
bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i
henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiosamband.
Det finnes imidlertid ingen garanti for at ikke interferens kan oppstå i en enkelt
installasjon, og interferens må derfor stadfestes ved at utstyret slås av og på. Hvis
dette utstyret forårsaker skadelig interferens i radio-eller fjernsynssamband, bør
brukeren prøve å korrigere interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

z

Snu eller flytt mottakerantennen.

z

Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.

z

Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.

z

Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- og fjernsynstekniker.

Merk

Enhver endring av skriveren som ikke er uttrykkelig godkjent av HP kan annullere
brukerens rett til å betjene dette utstyret.

En skjermet grensesnittkabel må brukes dersom grensene for klasse B i del 15 av
FCC-reglene skal overholdes.