HP LaserJet 2200 Printer series - Latviešu

background image

Latviešu

hp LaserJet 2200 sērijas printeri

Rokasgrāmata “Sāksim strādāt!”

background image

Informācija par autortiesībām

Autortiesības pieder
Hewlett-Packard Company 2001

Visas tiesības aizsargātas.
Pavairošana, piemērošana
vai tulkošana bez iepriekšējas
rakstiskas atļaujas ir aizliegta,
izņemot gadījumus, kas minēti
autortiesību likumos.

Iekārtas numurs: C7058-90947
Pirmais izdevums:
2001. gada oktobris

Garantija

Informācija šajā dokumentā
var tikt mainīta bez iepriekšēja
paziņojuma.

Hewlett-Packard nedod
nekādas garantiju saistības
attiecībā uz šo informāciju.
HEWLETT-PACKARD
ATSAKĀS DOT GARANTIJU
ATTIECĪBĀ UZ JEBKURU
PIEMĒROTĪBU
TIRDZNIECĪBAI VAI
ATBILSTĪBU KĀDAM
KONKRĒTAM MĒRĶIM.

Kompānija Hewlett-Packard nav
atbildīga par jebkādiem tiešiem
vai netiešiem zaudējumiem,
kas radušies šīs informācijas
piegādes vai lietošanas
rezultātā.

Preču zīmju piederība

Microsoft

®

, Windows

®

,

un Windows NT

®

ir ASV

reģistrētas Microsoft
Korporācijas preču zīmes.

Citi šeit minētie izstrādājumi
var būt attiecīgo kompāniju
preču zīmes.

front.fm Page ii Friday, September 7, 2001 8:24 AM

background image

LVWW

Saturs 1

Latviešu