HP LaserJet 2200 Printer series - Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) eeskirjad

background image

Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) eeskirjad

Käesolev seade on testitud ja tunnistatud vastavaks B-klassi digitaalseadmele FCC
eeskirjade 15. osas kehtestatud piirmääradele. Need piirmäärad on mõeldud piisavaks
kaitseks seadmete kahjuliku interferentsi vastu elamurajoonides. Käesolev seade
genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusega energiat. Kui käesolevat
seadet ei kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada raadiosidele kahjulikku
interferentsi. Kuid pole tagatud, et interferents ei võiks konkreetses seadmes tekkida;
interferentsi kindlaksmääramiseks lülitage seade välja ja sisse. Kui käesolev seade
põhjustab raadio- või televisioonisidele kahjulikku interferentsi, soovitame kasutajal
püüda interferentsi mõne järgmise meetme abil kõrvaldada:

z

Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber.

z

Suurendage seadme ja vastuvõtja vahekaugust.

z

Ühendage seade teise pistikupessa või vooluahelasse kui see, millega on
ühendatud vastuvõtja.

z

Pöörduge edasimüüja või kogenud raadio/televisioonitehniku poole.

Märkus

Printeris tehtud muudatused, mida HP ei ole otseselt heaks kiitnud, võivad tühistada
kasutaja õigused seda seadet kasutada.

Vastavalt FCC eeskirjade 15. osas B-klassile kehtestatud piirmääradele on nõutav
kasutada varjestatud liidesekaablit.