HP LaserJet 2200 Printer series - ŲéëïãÅò åéóüäïõ ìÅóùí åêôƲùóçò

background image

Επιλογές εισόδου µέσων εκτύπωσης

Επιλογές εισόδου µέσων εκτύπωσης

Ο εκτυπωτής είναι εφοδιασµένος µε δύο δίσκους χαρτιού.
Σύµφωνα µε την αρχικά καθορισµένη επιλογή, ο εκτυπωτής παίρνει
χαρτί πρώτα από το δίσκο 1. Αν ο δίσκος 1 είναι κενός, ο εκτυπωτής
παίρνει χαρτί από το δίσκο 2 (ή από τον προαιρετικό δίσκο 3,
αν είναι εγκατεστηµένος).

Μεγέθη µέσων εκτύπωσης για το δίσκο 1

Μεγέθη µέσων εκτύπωσης για το δίσκο 1