HP LaserJet 2200 Printer series - Rejstøík

background image

Rejstřík

A

AA

A

automatický oboustranný tisk 45

B

B

B

B

bezdrátový tisk

doplňující informace 24
řešení problémů 90

bledá místa 86

Č

Č

Č

Č

čísla součástek 27
čisticí proces 76
čisticí prostředky

použití pro tiskárnu 63

čištění

pohon 63
vnější část 63

D

D

D

D

další ovladače, získání 5
DIMM

instalace rozšíření 145
kontrola instalované paměti 147
objednání 27
rozšíření 144

dokumentace, doplňující

objednání 29, 30

doplňující dokumentace

objednání 29, 30

dvoustranný tisk 45

E

EE

E

EconoMode 54
Energy Star 124

FFFF

formáty média

volitelný zásobník 3
na 500 listů 34
zásobník 1 33
zásobník 2 34

formáty papíru

maximální 33
minimální 33

funkce jazyka PCL 4
funkce kvality tisku 3
funkce manipulace s papírem 3
funkce tiskárny 3

G

G

G

G

grafika, vektor 149

H

H

H

H

hlavičkový papír

tisk na 48

hlučnost 122
HP JetSend

instalace 14

HP Web JetAdmin 19

Ch

Ch

Ch

Ch

chybová hlášení 92

IIII

infračervený port

tisk s 25

instalace

JetSend 14

instalace paměti tiskárny 145, 147

JJJJ

jazyk úloh tiskáren HP (PJL) 150
jazyky

přepínání 12

jazyky tisku 12
jednotka oboustranného tisku 45
JetSend

instalace 14

K

K

K

K

kartotéční lístky

tisk na 44

karty 3x5

tisk 44

kompaktní disk 5
Konfigurace zařízení HP LaserJet 13

funkce 56
spuštění 56

konfigurační stránka 76
kontrola instalace paměti 147
kontrolní seznam řešení potíží 68
kontrolní seznam
řešení problémů 68
kvalita, tisk

vodítka pro 134

kvalita, tiskárna

tonerová kazeta 61

M

M

M

M

Macintosh

chyby tisku 105
ovladače tiskárny 16
řešení potíží 104
software pro 16
volba náhradního
souboru PPD 108

možnosti vstupu média 33
MS Windows 3.1, 95 nebo NT

nápověda 12

MSDS 126

N

N

N

N

nákup papíru 32
nápověda

online 12
ovladač tiskárny 12
software 12

nápověda online 12
nastavení

pouze ovladač 13

Nástroj HP LaserJet 56

pro Macintosh 16
spuštění 56

Nástroj LaserJet 16
nejnovější ovladače, získání 5

O

O

O

O

obálky

orientace 40
specifikace 137
tisk na 40

oboustranný tisk 45

2stranný tisk 45
automatický 45
ruční 45

obrazovky nápovědy 12
odstín na pozadí stránky 87
odstranění zmačkaného papíru 77
odstraňování problémů

simulátor ovládacího panelu 13

opětné zabalení tiskárny 111
ovládací panel 23

chybová hlášení 93
řešení potíží 92
simulátor 13
stavová hlášení 92

background image

158

158

158

158 Rejstřík

CZ

světelné sekvence 92
tlačítka 23
uzamčení 16
základní hlášení 92

ovladač Laser Writer 16
ovladače

nastavení 13
nastavení OEM, viz ReadMe
na instalačním disku.

ovladače PCL 5e

funkce 12

ovladače PCL 6

funkce 12

Ovladače PS

funkce 12

ovladače tiskárny

přístup 51
software nápovědy 12
Windows 12

ovladače, tiskárna

přepínání jazyků 12
software nápovědy 12
volba 12

P

PP

P

paměť

instalace 145, 147
kontrola instalace 147
objednání 27
rozšíření 145, 147
rozšíření tiskárny 144

paměťové funkce 4
papír 131

karty 3x5 44
nákup 32
pohlednice 44
pokyny 134
specifikace formátu 132
vlastní formát 44
vložení 35– 38

papír ušpiněný od toneru 87
PCL

příkazy 149– 156
syntaxe 151– 152
výběr písma 153

písma, výběr PCL 153
podpora iii, 111
pohlednice

tisk 44

porty rozhraní 26
posloupnosti znaků
změny režimu 152
postup vnitřního čištění 65
PPD

Macintosh 16
volba náhrady 108

problémy s kvalitou tisku 84
problémy s tiskem

řešení potíží 70

problémy se sítí

řešení potíží 101

průhledné fólie

specifikace 141
tisk na 43

průsvitné fólie do
zpětného projektoru

technické údaje 141

průsvitné fólie pro zpětný
projektor tisk na 43
přenášecí válec 63
přepínání jazyka 4
přepínání jazyků tiskárny 12
příkazy HP-GL/2 149
příkazy PJL 150
příkazy, tiskárna 149– 156

posloupnosti znaků
změny režimu 152
syntaxe 151– 152
výběr písma PCL 153

příklady vad tisku obrázků 85
příslušenství 27

objednání 27– 29

příslušenství pro
manipulaci s papírem

objednání 28

přístup k ovladači tiskárny 51

R

R

R

R

režim PowerSave 124
ruční oboustranný tisk 45
rychlost tisku 3

Ř

Ř

Ř

Ř

řešení potíží

chybová hlášení 92
indikátory ovládacího panelu 92
obecné problémy s tiskem 70
problémy s PS 109
problémy s tiskem na počítači
Macintosh 104
problémy v systému Windows 102

S

SS

S

servery WWW, podporované 19
servisní smlouvy 113
seznam písem 76
služby zákazníkům iii
služby zákazníkům společnosti HP iii
software

HP JetSend, instalace 14
Macintosh 16

nápověda pro ovladače 12
Nástroj HP LaserJet
pro Macintosh 16
ovladače tiskárny Macintosh 16
přiložen k tiskárně 5
Web JetAdmin 19
Windows 12

soubory popisu stránky
tiskárny viz PPD
speciální stránky

čisticí proces 76
konfigurační stránka 76
seznam písem 76
ukázková stránka 76

specifikace

obálky 137
průhledné fólie 141
štítky 140

spotřební materiál

objednání 27– 29

správa produktu 124– 126

paměť 145
papír

recyklovaný papír 131
specifikace 135

rozšíření paměti 147
vrácení produktu 111
záruka

standardní 114– 115

stavová hlášení 92

došel papír 93
chyba příslušenství 95
chyba s možností pokračovat 94
pozor 93
připraveno 92
servisní chyba 94
spuštění 92
zpracování 93

stránka autotestu, viz
konfigurační stránka 76
střediska pro prodej a servis 117
světová střediska pro
prodej a servis HP 117
svislé čáry na stránce 86

Š

ŠŠ

Š

štítek

orientace 42

štítky 44

technické údaje 140

T

TT

T

technická podpora iii
technické údaje

formát média 132

technické údaje médií 131

background image

CZ

Rejstřík 159

159

159

159

tisk

formuláře 48
hlavičkový papír 48
nedostatek toneru 61
obálky 40
oboustranný tisk 45
pohlednice 44
průhledné fólie 43
štítky 42
více stránek na jednom listu 53
zásady kvality 134
zastavení tiskové úlohy 50
zrušení tiskové úlohy 50

tisk N:1 53
tisk na obě strany 45
tiskárna

čištění 63
instalace paměti 145, 147
kontrola instalované paměti 147
opětné zabalení 111
ovladače 12
ovladače, Macintosh 16
paměť 145
příkazy 149– 156
příslušenství 27
rozšíření paměti 144
služby 111
software 5
software nápovědy 12
syntaxe příkazů 151– 152
údržba 59
úprava rozložení toneru 61
výběr ovladačů 12
základní údaje 1– 26
změna názvu 108

tlačítka 23
tlačítko Nápověda, v
ovladači tiskárny 12
tlačítko Pokračovat 23
tlačítko Zrušit úlohu 23
tonerová kazeta 60

objednání 27
recyklace 60
záruka 116

U

U

U

U

údržba

tiskárna 59

ukázková stránka 76
umístění indikátorů 23
úprava rozložení toneru 61
úspora energie 4
uzamčení ovládacího panelu 16
uzamčení zásobníku 57

V

VV

V

vady obrázku

bledá místa 86
nesprávně tvarované znaky 88
odstín na pozadí 87
opakující se vady (svislé) 88
papír ušpiněný od toneru 87
svislé čáry na stránce 86
zvlněné znaky 88

vady tisku

svislé na stránce 88

vektorová grafika 149
vestavěná jednotka
oboustranného tisku 45
vlastní formát papíru 44
volba

náhradní soubor PPD 108

výběr ovladače 12
výběr papíru

výchozí 33

vymezovač šířky papíru

zásobník 1 35

W

W

W

W

Web JetAdmin 19
Windows

nápověda 12

Z

ZZ

Z

zákaznická podpora iii
základní údaje, tiskárna 1– 26
záruka

tiskárna 114
tonerová kazeta 116

zásobník 1

formáty a typy médií 33, 132
kapacita 35
otevření 35
vložení 35

zásobník 2

formáty média 34, 132

zásobník 3 (kapacita: 250 listů)

formáty média 132

zásobník 3 (kapacita: 500 listů)

formáty média 133

zásobník,volitelný

formáty média 132

zastavení tiskové úlohy 50

zmačkaný papír

oblast jednotky
zmačkaného papíru 83
oblast tonerové kazety 78
oblasti 77
oblasti podání papíru 80
oblasti výstupu 82
příčiny 77

změna názvu tiskárny 108
znaky (nesprávně tvarované) 88
zrušení tiskové úlohy 50
zvlněné znaky 88

Ž

ŽŽ

Ž

životní prostředí 124

background image

160

160

160

160 Rejstřík

CZ

background image
background image

*C7058-90912*

*C7058-90912*

6-1/2” x 9" FRONT COVER

6-1/2" x 9" BACK COVER

copyright 2001

Hewlett-Packard Company

www.hp.com/support/lj2200

česky

hp

LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx

3/8” x 9" SPINE

C7058-90912

hp LaserJet 2200

Uživatelská

p%íručka