HP LaserJet 2200 Printer series - Network Installation

background image

" æºíå "

J

OB

C

ANCEL

"

áàòûðìàëàðûí áàñûœûç äà, àéòà æ³áå𳜳ç). Åê³íø³ áåòòåí
“Hardware Address” òàðìàƒûí æºíå îäàí êåé³íã³ 12-ðàçðÿäòû
íµì³ðä³ òàáûœûç. ѳçãå á±ë íµì³ð æåë³ë³ê îðíàòóäû àÿòàó ‰ø³í
àæåò áîëóû ì‰ìê³í.

z

Åãåð ѳç ïðîãðàììàëû æàáäûòàìàíû W³ndows NT 4.0,
W³ndows 2000 íåìåñå Novell NetWare æ‰éåëåð³íäå
îðíàòñàœûç, ñ³çäå æåë³ ºê³ìø³ñ³í³œ àðòûøûëû ±ûƒû
áàð åêåí³íå êµç æåòê³ç³œ³ç.

W³ndows-òå îðíàòó ѳçä³ êåëåñ³ æîëäàðìåí àëûï æ‰ðåä³:

z

ѳç䳜 ïðèíòå𳜳çä³ Novell NetWare ñåðâåð³íå îñó (Ýêðàíäà
Novell Server Detected ñ±ðàíûñû ïàéäà áîëƒàí êåçäå, “Yes“ äåï
æàóàï áå𳜳ç.)

z

ѳç䳜 ïðèíòå𳜳çä³ W³ndows áàñàðóûìåí æ±ìûñ ³ñòåéò³í
æåë³ë³ê áàñïà ñåðâåð³íå îñó ("Network Setup" ýêðàíûíäàƒû
“Cl³ent Setup” í±ñàóëàðûíà ñ‰éåí³œ³ç.)

z

ѳç䳜 ïðèíòå𳜳çä³ áàñïà ñåðâåð³í àéíàëûï µò³ï, ò³êåëåé
æåë³ãå îñó ("Network Setup" ýêðàíûíäàƒû“Server or Peer to
Peer” í±ñàóëàðûíà ñ‰éåí³œ³ç.)

z

ѳç䳜 ïðèíòå𳜳çãå àíäàé ºä³ñ òóðà êåëåò³í³íå µç³œ³ç ñåí³ìñ³ç áîë-
ƒàí êåçäå îíû æåë³ãå îñóƒà ("Network Setup" ýêðàíûíäà "Help me to
determ³ne wh³ch setup ³s r³ght for me” í±ñàóëàðûíà ñ‰éåí³œ³ç.)

background image

KKWW

7- êåçåœ: Ïðèíòåð䳜 ïðîãðàììàëû æàáäûòàìàñûí îðíàòó

19



àçà



ò³ë³

Ïðèíòåð䳜 ïðîãðàììàëû æàáäûòàìàñûí îðíàòó

Åñêåðòó

Êåëåñ³ í±ñàó òåê W³ndows îïåðàöèÿëû æ‰éåñ³

ò±ðƒàí

êîìïüþòåðëåðãå ƒàíà

àðíàëƒàí. Åãåð ѳç æåë³ë³ê êàáåëüä³ ¤ç³œ³ç䳜 Mac³ntosh êîìïüþòå𳜳çãå îññàœûç,
16-áåòòåã³ “Mac³ntosh êîìïüþòåðëåð³íäå îðíàòó” òàûðûáûí àðàœûç

.

1

CD-ROM-ƒà HP LaserJet 2200 êîìïàêò-äèñê³ñ³í ñàëûœûç

.

2

Øàûðó ýêðàíû ïàéäà áîëƒàí êåçäå ýêðàíäàƒû í±ñàóëàðƒà ñ‰éåí³œ³ç.
Åãåð ñºëåìäåñó ïàéäà áîëìàñà, "Start" ñµç³í øåðò³œ³ç, "Run" ñµç³í øåðò³œ³ç,
"D:\SETUP" (D – ѳç䳜 CD-ROM-ûœûçäûœ ëîãèêàëû àòû) áàñûœûç äà, ñîäàí
ñîœ "OK" ñµç³í øåðò³œ³ç

.

3

Ïðèíòåð䳜 ïðîãðàììàëû æàáäûòàìàñûí îðíàòóäûœ êåëåñ³ ïåðíåñ³í
áàñûœûç äà, ñîäàí ñîœ îðíàòó ýêðàíûíäàƒû í±ñàóëàðƒà ñ‰éåí³œ³ç

.

Åñêåðòó

Îðíàòó àÿòàëàð àëäûíäà “Pr³nt a test page” æàëàóøàñû îðíàòûëƒàíûíà êµç
æåòê³ç³œ³ç (ñ±ðàíûñ ïàéäà áîëñà)

.

W³ndows 2000 æ‰éåñ³íäå, åãåð îðíàòó àÿòàëàð àëäûíäà “Found New Hardware
W³zard” òåðåçåñ³ àéòàäàí ïàéäà áîëñà, "Cancel" ñµç³í øåðò³œ³ç

.

4

“F³n³sh“ ñµç³í øåðò³œ³ç

.

5

Åãåð ñûíà áåò³ ä±ðûñ áàñûëûï øûñà, îðíàòó àÿòàëƒàíû. 19-áåòòåã³
“8-êåçåœ: Ìàœûçäû àïàðàòòòàðäû æàçó æºíå ñàòàó” òàûðûáûíàí àðû
æàëƒàñòûðûœûç. (åãåð åøíºðñå áàñûëìàñà íåìåñå ä±ðûñ áàñûëìàñà,
20-áåòòåã³ “̺ñåëåëåðä³ øåøó” òàûðûáûí àðàœûç.)

Æåë³ë³ê ïðèíòåðä³ áàñàðóäûœ ïðîãðàììàëû
æàáäûòàìàñû

z

Æåêå æåë³ë³ê ïðèíòåðä³ áàñàðó ‰ø³í HP Jetd³rect E²O áàñïà
ñåðâåð³í³œ êàðòàñûìåí á³ðãå áåð³ëãåí "Embedded Web Server-
ä³" ïàéäàëàíûœûç

.

z

Êîðïîðàòèâò³ê æºíå êîììåðöèÿëû æåë³ëåðäåã³ æåë³ë³ê ïðèíòåðä³
áàñàðó ‰ø³í ѳç HP Web JetAdm³n-ä³ ïàéäàëàíà àëàñûç.
HP LaserJet 2200 êîìïàêò-äèñê³ñ³íäå á±ë ïðîãðàììà æî, àëàéäà
ѳç îíû òµìåíäå êµðñåò³ëãåí web-ñàéòòàí æ‰êòåé àëàñûç

.

HP Jetd³rect Embedded Web Server íåìåñå HP Web JetAdm³n
òóðàëû îñûìøà àïàðàòòàð àëó ‰ø³í
http://www.hp.com/go/ webjetadmin, ñàéòûíàí àðàœûç íåìåñå
HP LaserJet 2200 êîìïàêò-äèñê³ñ³íäåã³ User Gu³de ýëåêòðîíäû
í±ñàœûçäû àðàœûç

.

background image

20

KKWW

8-êåçåœ