HP LaserJet 2200 Printer series - Step 7: Install Printer Software

background image

:

Ïðèíòåð䳜 ïðîãðàììàëû

æàáäûòàìàñûí îðíàòó

Ïðèíòåð àæåòò³ ïðîãðàììàëû æàáäûòàìàìåí àìòàìàñûç
åò³ëåä³. ΃àí ïðèíòåð䳜 äðàéâåðëåð³ æºíå îñûìøà
ïðîãðàììàëû æàáäûòàìà ê³ðåä³. Ïðèíòåðä³ ûœƒàéëû åò³ï
áàïòàó ‰ø³í æºíå ïðèíòåð䳜 áàðëû ì‰ìê³íä³êòåð³í ïàéäàëàíà
àëó ‰ø³í áåð³ëãåí ïðîãðàììàëû æàáäûòàìàíû á±ëòàðòïàé
îðíàòó ±ñûíûëàäû

.

Ïðîãðàììàëû æàáäûòàìàíû îðíàòó àëäûíäà ѳç "5-êåçåœ:
Ïðèíòåð êàáåë³í îñó" æºíå "6-êåçåœ: îðåêòåíó ñûìûí îñó"
ä±ðûñ îðûíäàƒàíûœûçƒà êµç æåòê³ç³œ³ç.

Åãåð ѳç ïðèíòåð䳜 ïðîãðàììàëû æàáäûòàìàñû æµí³íäå êµá³ðåê
ìºë³ìåò àëƒûœûç êåëñå, HP LaserJet 2200 êîìïàêò-äèñê³ñ³íäåã³
User Gu³de ýëåêòðîíäû í±ñàœûçäû àðàï øûƒûœûç

.

Åñêåðòó

ÍÐ ïðîãðàììàëû æàáäûòàìàñû êåéá³ð ò³ëäåðä³ îëäàíáàéäû

.

îñûìøà ïðîãðàììàëû æàáäûòàìàíûœ ±ðàìû ìåí îíûœ àíäàé
ò³ëäåðä³ îëäàéòûíûí á³ëó ‰ø³í HP LaserJet 2200 êîìïàêò-
äèñê³ñ³íäåã³ ReadMe ôàéëûí àðàœûç. Äðàéâåðëåð䳜 ñû
í±ñàëàðû, îñûìøà äðàéâåðëåð æºíå áàñà ïðîãðàììàëû
æàáäûòàìàëàð Èíòåðíåòòåí æºíå áàñà àïàðàò êµçäåð³íåí
àëûíàäû. Åãåð ѳç䳜 Èíòåðíåòïåí áàéëàíûñûœûç áîëìàñà,
ïðîãðàììàëû æàáäûòàìàíûœ ñû í±ñàñûí àëó ‰ø³í
HP LaserJet 2200 êîìïàêò-äèñê³ñ³íäåã³ User Gu³de ýëåêòðîíäû
í±ñàœûçäû àðàœûç

.

HP LaserJet 2200 ñåðèÿñûíäàƒû ïðèíòåðëåð òµìåíäåã³ îïåðàöèÿ-
ëû æ‰éåëåðãå àðíàëƒàí ïðîãðàììàëû æàáäûòàìàìåí
àìòàìàñûç åò³ëåä³

:

z

M³crosoft W³ndows 3.1x (òåê äðàéâåð), 95, 98, 2000, M³llenn³um,
NT 4.0, æºíå XP. Îðíàòó æµí³íäåã³ í±ñàó 12-áåòòå êåëò³ð³ëãåí.

z

Mac³ntosh System 7.5.5 æºíå îäàí æîƒàðû í±ñàóëàðû.
Îðíàòó æµí³íäåã³ í±ñàó 17-áåòòå êåëò³ð³ëãåí.

W³ndows æ‰éåñ³ áàð æåë³ë³ê êîìïüþòåðãå ïðîãðàììàëû æàáäûòà-
ìàíû îðíàòó ‰ø³í 12-áåòòåã³ "Æåë³ë³ê îðíàòó" òàûðûáûí àðàœûç

.

background image

KKWW

7- êåçåœ: Ïðèíòåð䳜 ïðîãðàììàëû æàáäûòàìàñûí îðíàòó

13



àçà



ò³ë³

W³ndows-à îðíàòó

îñûëàòûí êàáåëü䳜 ò‰ð³íå áàéëàíûñòû îðíàòóäûœ ºðò‰ðë³
òºñ³ëäåð³ áàð

:

z

Åãåð ѳç ïàðàëëåëü êàáåëüä³ îññàœûç, òµìåíäåã³ áµë³ìä³
àðàœûç

.

z

Åãåð ѳç USB êàáåë³í îññàœûç, 15-áåòò³ àðàœûç

.

z

Åãåð ѳç æåë³ë³ê êàáåëüä³ îññàœûç, 17-áåòò³ àðàœûç

.

Åãåð ѳç ïàðàëëåëü êàáåëüä³ îññàœûç

Åñêåðòó

Ïðîãðàììàëû æàáäûòàìàíû îðíàòó æµí³íäåã³ êåëåñ³ í±ñàó ѳç䳜 êîìïüþòå𳜳ç
"5-êåçåœ: Ïðèíòåð êàáåë³í îñó" æºíå "6-êåçåœ: îðåêòåíó ñûìûí îñó" êåçåœäåð³í
îðûíäàƒàí êåçäå ñµíä³ð³ëãåí æàƒäàéäà áîëƒàí äåï åñåïòåë³íåä³. Åãåð ѳç䳜
êîìïüòå𳜳ç îñû êåçåœäåðä³ îðûíäàƒàí êåçäå ñµíä³ð³ëãåí æºíå àéòà æ‰êòåëìåãåí
æàƒäàéäà áîëñà, îíäà ïðèíòåð䳜 ïðîãðàììàëû æàáäûòàìàñû îðíàòûëóû òè³ñ,
àëàéäà í±ñàóëàð òµìåíäå êåëò³ð³ëãåíäåðäåí àçäàï µçãåøåëåó áîëóû äà ì‰ìê³í.
Îðíàòó ‰ø³í 14-áåòòåã³ W³ndows NT ‰ø³í êåëò³ð³ëãåí í±ñàóäû ïàéäàëàíûœûç.

1

ѳç êîìïüòå𳜳çä³ ³ñêå îñûœûç äà, áàðëû àøûëƒàí ïðîãðàììàëàðäû
æàáûœûç

.

2

ѳçäåã³ W³ndows í±ñàñûíà ñºéêåñ í±ñàóëàðäû ïàéäàëàíûœûç

:

Windows 3.1x
(òåê
äðàéâåðëåð)

a

"Ma³n", "Control Panel", "Pr³nters" ñµçäåð³í òàœäàï àëûœûç

.

b

"Pr³nters" òåðåçåñ³íäåã³ "Add" ñµç³í øåðò³œ³ç. Øûƒàòûí ò³ç³ìíåí

"²nstall Unl³sted" íåìåñå "Updated Pr³nter" åêåó³í³œ á³ð³í òàœäàï
àëûœûç äà, ñîäàí ñîœ "²nstall" ñµç³í øåðò³œ³ç

.

c

CD-ROM-ƒà HP LaserJet 2200 êîìïàêò-äèñê³ñ³í îðíàòûœûç

.

d

"Browse" ñµç³í øåðò³œ³ç. "D:\ Engl³sh\Dr³vers\W³n3x" áóìàñûí àøûœûç

(D – ѳç䳜 CD-ROM äèñ곜³ç䳜 ëîãèêàëû àòû). "oemsetup.³nf" ñµç³í
òàœäàï àëûœûç äà, "ÎÊ" êîìàíäàñûí øåðò³œ³ç

.

e

HP LaserJet 2200 ñåðèÿñû äðàéâåð³í òàœäàï àëûœûç äà, "ÎÊ" ñµç³í

øåðò³œ³ç

.

f

Áàðëû òåðåçåëåðä³ æàáûœûç äà, ñîäàí ñîœ êîìïüþòåðä³ àéòà æ‰êò圳ç

.

g

Îðíàòóäûœ îéäàƒûäàé µòêåíä³ã³íå êµç æåòê³çó ‰ø³í, µç òàœäàóûœûç

áîéûíøà á³ð îëäàíáàëû ïðîãðàììàíû àøûœûç íåìåñå æàé ±æàò
æàñàœûç, ºéòïåñå á±ðûíƒû á³ð æàñàëƒàí ±æàòòû àøûœûç

.

h

Ïðèíòåð䳜 ä±ðûñ àòàóû ïàéäà áîëƒàíûíà êµç æåòê³ç³œ³ç æºíå ±æàòòû

áàñûï øûƒàðûœûç

.

i

Åãå𠝱æàò ä±ðûñ áàñûëûï øûñà, îíäà îðíàòó ³ñ³ àÿòàëäû. 19-áåòòåã³

8-êåçåœãå êµø³œ³ç. (åãåð åøíºðñå áàñûëûï øûïàñà íåìåñå ä±ðûñ
áàñûëûï øûïàñà, 20-áåòòåã³ "̺ñåëåëåðä³ øåøó" òàûðûáûí àðàœûç)

.