HP LaserJet 2200 Printer series - Step 3: Install Toner Cartridge

background image

3

Òîíåðë³ êàðòðèäæ䳜 òàñïàíû æàï-
ñûðàòûí ò³ëø³ã³í òàáûœûç. Àáàéëàï
ò³ëø³êò³ àðòà æºíå àëäûƒà àðàé
êàðòðèäæäàí òîëû áµë³íãåíøå
賜³ç, îäàí ±ñòàœûç äà, òàñïàíû
òîëû øûƒàðó ‰ø³í òàðòûœûç.
Òàñïàäàƒû àðà òîíåðãå òèìåóãå
òûðûñûœûç

.

Åñêåðòó

Åãåð òîíåð ѳç䳜 êè³ì³œ³çãå íåìåñå
îëûœûçƒà ò‰ññå, îíû ±ðƒà øµòêåìåí
ñ³ëê³ï òàñòàœûç äà, êè³ì³œ³çä³ ñóû ñóìåí
æóûœûç. (Ûñòû ñó òîíåðä³ ìàòàƒà
ñ³œ³ðåä³).

4

Êàðòðèäæä³ ñóðåòòå êµðñåò³ëãåíäåé
áàƒûòòàóûøûí ïðèíòåðãå àðàòûï
îðíàëàñòûðûœûç. Êàðòðèäæä³
ïðèíòåð ³ø³íå áàðûï ò³ðåëãåíãå
äåé³í æûëæûòûœûç äà, àïàƒûí
æàáûœûç

.

Åñêåðòó

Hewlett-Packard êîìïàíèÿñû áàñà
µíä³ðóø³ëåð êàðòðèäæäåð³í³œ æàœàñûí
äà, òîëòûðûëƒàíûí äà íåìåñå àéòà
æàñàëƒàíûí äà ïàéäàëàíáàóäû
±ñûíàäû. ¤éòêåí³ îëàð ÍÐ µí³ì³
áîëìàƒàíäûòàí, ÍÐ îëàðäûœ ñºéêåñ-
ò³ã³ ìåí ñàïàñûíà êåï³ëä³ê áåðå
àëìàéäû

.

background image

KKWW

4-êåçåœ: Ìàòåðèàëäû áàñïàƒà øûƒàðó ‰ø³í íàóàƒà ñàëó

7



àçà



ò³ë³

4-êåçåœ: Ìàòåðèàëäû áàñïàƒà øûƒàðó ‰ø³í
íàóàƒà ñàëó

Åñêåðòó

Êîíâåðòòåðäå íåìåñå áàñà ìàòåðèàë-
äàðäà àëàé áàñó êåðåêò³ã³í á³ëó ‰ø³í
HP LaserJet 2200 êîìïàêò-äèñê³ñ³íäåã³
User Gu³de ýëåêòðîíäû í±ñàñûí
àðàœûç

.

2-íàóà íåìåñå 250 ïàðà-
òû (3-íàóà) îñûìøà íàóà

1

Ïðèíòåðäåí êåðåêò³ íàóàíû
øûƒàðûï àëûœûç äà, íàóàíû
òµìåíäå ±ñòàï ò±ðàòûí ûçûë ñàðû
ïëàñòèêàëû òàñûìàëäàóøû
áåê³òê³øò³ (ôèêñàòîðäû) òàáûœûç.
Îíû ñàƒàò ò³ë³í³œ áàƒûòûíà àðñû
á±ðàœûç äà, øûƒàðûï àëó ‰ø³í
êµòå𳜳ç

.

2

Êåœä³êò³ ðåòòåã³øò³ àƒàçäûœ êåðåêò³
ìµëøåð³íå òóðà êåëãåíãå äåé³í
æûëæûòûœûç

.

3

Àðò æàòàƒû àƒàç åí³í øåêòåó³øòåã³
êµã³ëä³ð ò³ëø³êò³ áàñûœûç äà, øåêòåó³-
øò³ îíûœ êµðñåòê³ø³ êåðåêò³ àƒàçäûœ
åí³íå òóðà êåëåò³íäåé åò³ï
æûëæûòûœûç

.