HP LaserJet 2200 Printer series - Specifications

background image

pAm

= 51 ä

Á

(A)

Ýíåðãèÿ ñàòàó ðåæèì³

Øóñûç

Äûáûñ óàòû

²SO 9296-ƒà ñºéêåñ

Áàñó êåç³íäå (18 áåò/ìèí)

L

WAd

= 6.6 Áåë(A)

Ýíåðãèÿ ñàòàó ðåæèì³

Øóñûç

ѳç äûáûñ óàòòûëûƒû 6,3 áåë ìµëøåð³íäå íåìåñå îäàí àñàòûí ïðèíòåðä³ æåê áµëìåãå íåìåñå àðíàéû ‰éãå îéûï
ïàéäàëàíóûœûç ì‰ìê³í. ̺íäåð µçãåðó³ ì‰ìê³í. Àƒûìäàƒû àïàðàòòû http://www.hp.com/support/lj2200 ñàéòûíàí
àðàœûç.

background image

24

KKWW

Åðåæåëåð æµí³íäåã³ àïàðàòòàð

Åñêåðòó

Åðåæåëåð æµí³íäåã³ îñûìøà àïàðàòòàðäû àëó ‰ø³í HP LaserJet 2200 êîìïàêò-
äèñê³ñ³íäåã³ User Gu³de ýëåêòðîíäû í±ñàœûçäû àðàœûç

.

FCC åðåæåëåð³

Îñû ±ðûëƒû Áàéëàíûñòûœ Ôåäåðàëäû Êîìèññèÿñû (FCC) åðåæåëåð³í³œ 15-
áµë³ã³íå ñºéêåñ  êëàñûíûœ öèôðëû ±ðûëƒûñûíà òè³ñò³ øåêòåóìåí ñûíàòàí µòò³
æºíå

ñîƒàí ñºéêåñ äåï

òàíûëäû. Á±ë øåêòåóëåð ïðèíòåðëåðä³ ò±ðƒûí ‰éëåðäå

îðíàòàí êåçäå æ³áåðóãå áîëìàéòûí êåäåðã³ëåðäåí òè³ìä³ îðƒàóìåí àìòàìàñûç
åòóãå àðíàëƒàí. Á±ë ±ðûëƒû ðàäèîæè³ë³êò³ ñºóëåí³ øûƒàðàäû, ïàéäàëàíàäû æºíå
æàñàéäû. Åãåð îñû ±ðûëƒû í±ñàóƒà ñºéêåñ îðíàòûëìàñà æºíå ïàéäàëàíûëìàñà,
îíäà îë ðàäèîáàéëàíûñ ‰ø³í áîëìàó

ƒ

à òè³ñ êåäåðã³ãå ñåáåïø³ áîëàäû. Äåãåíìåí

íàòû îðûíƒà îðíàòàí êåçäå êåäåðã³ëåð䳜 áîëìàóûíà êåï³ëä³ê æî; êåäåðã³ëåð䳜
áîëóû, áîëìàóû îñû ±ðûëƒûíû ³ñêå îñûï, îíû òîê êµç³íåí àæûðàòó àðûëû
àíûòàëóû ì‰ìê³í. Åãåð æàáäû òåëåðàäèîàòûíàñ ‰ø³í æ³áåð³ëóãå áîëìàéòûí
êåäåðã³ãå ñåáåïø³ áîëñà, ò±òûíóøû òµìåíäå êåëò³ð³ëãåí á³ð íåìåñå á³ðíåøå
ºä³ñïåí êåäåðã³ëåðä³ êåò³ðóãå ±ìòûëóûíà áîëàäû:

z

àáûëäàóøû àíòåííàíûœ îðíûí àóûñòûðûœûç íåìåñå àéòà áàƒûòòàœûç

.

z

±ðûëƒû ìåí àáûëäàƒûø àðàñûíäàƒû àøûòûòû ±ëƒàéòûœûç

.

z

Æàáäûòû ýëåêòð æåë³ñ³í³œ àáûëäàƒûø ïàéäàëàíàòûíûíàí µçãå ðîçåòêàƒà
îñûœûç

.

z