HP LaserJet 2200 Printer series - Declaration of Conformity

background image

Hewlett-Packard Company

Äàéûíäàóøûíûœ ìåêåí æàéû:

11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA

¤í³ì

¤í³ìí³œ àòû:

HP LaserJet 2200d, 2200dt, 2200dn, 2200dtn, 2200

‡ëã³í³œ íµì³ð³:

C7058A, C7059A, C7063A, C7061A, C4793A*, C7065A**, C7064A

¤í³ìí³œ í±ñàñû:

Ò‰ãåë

Êåëåñ³ òåõíèêàëû òàëàïòàðƒà ñºéêåñ êåëåä³:

àó³ïñ³çä³ê:

IEC 60950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11
IEC 60825-1:1993+A1 / EN 60825-1:1994+A11 (1-Êëàñòûœ ëàçåðë³ê/æàðû
äèîäòû µí³ì³)

ÝÌÑ:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B1
EN 61000-3-2:1995
EN 61000-3-3:1995
EN 55024:1998
FCC 47-òàðàó CFR, 15-áµë³ì B2-êëàññ / ICES-002, 2-øûƒàðûëûì
AS / NZS 3548:1995

îñûìøà àïàðàòòàð:
Îñû µí³ì ýëåêòðîìàãíèòò³ê ‰éëåñó áîéûíøà EMC 89/336/EEC æºíå òµìåíã³ âîëüòòû æàáäû
73/23/EEC áîéûíøà í±ñàóëàðäûœ òàëàáûíà ñºéêåñ êåëåä³ æºíå òè³ñò³ áåëã³ëåó³ áàð.

1)

Îñû µí³ì Hewlett Packard æåêå êîìïüþòåðë³ê æ‰éåëåð³í³œ òèïò³ê êîíôèãóðàöèÿñûíäà ñûíàòàí µòêåí

.

2)

Îñû ±ðûëƒû Áàéëàíûñ Ôåäåðàëäû Êîìèññèÿñûíûœ (FCC) åðåæåëåð³í³œ 15-áµë³ã³í³œ òàëàïòà-
ðûíà ñºéêåñ êåëåä³. ±ðûëƒûíûœ æ±ìûñû êåëåñ³ åê³ åðåæåìåí àíûòàëàäû: (1) îñû ±ðûëƒû æ³áå-
ðóãå áîëìàéòûí êåäåðã³ëåðä³ æàñàìàóƒà òè³ñ æºíå (2) îñû ±ðûëƒû àæåòñ³ç ûçìåò òóƒûçà àëàòûí
êåç êåëãåí êåäåðã³í³ àáûëäàóû ì‰ìê³í.

3)

Áàñïà ñåðâå𳠝±ðàëäàðûí ïàéäàëàíûï îíû æåðã³ë³êò³ æåë³í³œ êàáåëüäåð³íå îñàí êåçäå, µí³ì À
êëàñûíà ñºéêåñ êåëåò³í ºðåêåò êµðñåòåä³

.

* C4793A 250 ïàðàòû îñûìøà íàóà áîëûï òàáûëàäû.

** C7065A 500 ïàðàòû îñûìøà íàóà áîëûï òàáûëàäû.

Áîèç, Àéäàõî ÀØ

2000 æûëƒû 6 ñºó³ð

Òåê ðåòòåóø³ ìºñåëåëåð áîéûíøà:
Àâñòðàëèÿ:

¤í³ì æµí³íäåã³ åðåæåëåð áîéûíøà ìåíåäæåð, Hewlett-Packard Australia Ltd.,
31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Åóðîïà:

Hewlett-Packard ñàòó æºíå ûçìåò êµðñåòó áîéûíøà ѳç䳜 æåðã³ë³êò³
ûçìåò³œ³ç íåìåñå Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards
Europe, Herrenberger Stra

ß

e 110-140, D-71034 B

ö

blingen

(FAX:+49-7031-14-3143)

ÀØ:

¤í³ì æµí³íäåã³ åðåæåëåð áîéûíøà ìåíåäæåð, Hewlett-Packard Company,
PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015 (Phone:208-396-6000)

background image

26

KKWW

background image

Mu36)

A hp LaserJet 2 2200

D „8  ”

background image

 

  

 
Hewlett-Packard Company 2001

!"#"  $ $% ".
' ( % " 
)$ "$%*+ %,
+ " % "-" %+)
(%$ %+ "%- ".% 
 $%/% "%, "$-0#% "%
 , % % $%/ 
$ "% $ "%  .

1 .%: C7058-90949
8) "$+ "%:
." 20019 :. ;"< , )+)* =
% $" +>.% , .*%
+ ()+% "$.% < (%$
%+"$%"%.

Hewlett-Packard % + 
? ;"<  ) " +
("- +  /% "%
 $" " :. ;"<.
HEWLETT-PACKARD
8H-I8JK9LMH MJ
8HJN HOPH!HQMHIO
' RHI!JMO PQMK9S
' 8QHT!JNHIO 9
PHTMHIO '
RHMRQJOM KJL.

Hewlett-Packard % "
? $  
" + ("- < , % < ,
" ;"+% ,  -%+"%
"-" +>? %+ , < %
%+ - ? , #% % "#" %
 %+ < % "-"
"$ -$ % $"
" :. ;"<.

 

Microsoft

®

, Windows

®

,

" Windows NT

®%?"" " IV
)?" . "
Microsoft Corporation.

!"#" +>?" .% "
> +>" .*% + 
)?" . "
)% "% . "".

front.fm Page ii Friday, September 7, 2001 8:44 AM

background image

BGWW

Lu/u<) 

1

Mu36)

DD 

A. 4 3) .//u<) ) HP (L *+ .//u<)) . . . . . . . . . . . . . . . . 2
(u* / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
L u) 1: A.* u/u<) . ) )7. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
L u) 2: S ) .* 8 ..3.< . ) \) ) ) . . . . . . . . . 5
L u) 3: : )3) . ) ) ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
L u) 4: O) / 8) )3, ) . .  \) ), * ) . . . . . . . . . . . 7

=) ) 2 3 /.u3 3 ) =) ) 3 +) 250 3 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
R.u3 3 ) =) ) 3 +) 500 3 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

L u) 5: L*u< )4 3) ) ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
L u) 6: L*u+*) ) +)9) *),2 )4 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
L u) 7: : )3) .; ) +) ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

: )3)12 ./ Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
: )3)12 +) Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
: )3)12 * 8 <). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

L u) 8: O)*) u9) 2*) ) *)< ) ;.8)12. . . . . . . . . . . . . 20
B. 8) .43 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

B. 8) .43 8  )3)12 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
B. 8) /6 .43 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

L 1;)1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
: ;.8)12 +) ) /4  /) 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

FCC /) 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
N*u/ +) 3)+ ) 4 +.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
R 3))12 +) u. * * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

background image

2

BGWW