HP LaserJet 2200 Printer series - Стъпка 8: Записване и съхраняване на важна информация

background image

D 8: A D  
 

1

L3 / ) . 3[\  )3)12 ) ) .; ), *u
HP LaserJet 2200 CD * ) ) 8 6. /u< ./u) +)
4u/ ,. +.3+*) .

2

B. 2.6) * )3.< /) *u< „A. 4 3) )
.//u<) ) HP” (L *+ .//u<)), , ) *
.49./8 .8 ) ) 8./ 3) ) ./ )  2
.8 , )+.3.< ) +)/ ) ) ) ) ) HP LaserJet 2200.
C 6) o / 3 2.3.  / +)7 )+ ;.8)12
) 6u4) ) .1) ) ) .*) u.*./ *..

3

Nu ) . , * .49./8) u,. /) ) ) ) .) ),
HP * .u\*) /) )\ ).*) ) 4 3 <) /) ) )
3 /6. /.)+) 3 *. +) ))* ) ) . *) .) u8
.1) ) ) .*) u.*./ *..

A.+/)*3 2, ) .) ) ) ) * +u3 )!

A .u\*)8 * /) /u< .*) u.*./ *. „=) /)
+).\ 8” ./u) +) )* * 4u/ , .

background image

BGWW

B. 8) .43 8

21

Mu36)

J  # 

J  #  #

:+.3+*) 3 / 2 u, +) /) )+ 7 .43 8,
*u+ )3  )3) . ) *)72 :

1

S*  , \ u *3[\ *\ *u+*) 2 )
/.4 .u, * . S*  , \ u8 )4 3) +) )
) *u+) /6 ;  . *). A *u+*)
u8 ))3 3 2 . * , \ )4 3u * u*8 8
 IEEE-1284B.

2

:+3 + . *\ .;  .6)8 +3[\
.8[ u)  ). (3[\ ) 3 / .*)
*3[\ .8[ u).

3

O) *. *\ ) * .6)8, )4. , )
.8[ u) *. (V) / 2 3)*7 ) 87) )
*u9 . ) ) ) ) * ) ) .6)8) * 3 ) ) +)
u .2 . 3 / .*) ,) Disable (R ) *)).)

4

R  )3) .; ) +) ), ) . +.3+*)
 1 , /)/ * 3 . . . u.*./ *. +)
. 4 32, . . )8) ) HP LaserJet 2200 CD.

5

A.* . .1 ) )  )3)12 ).

6

B. .3\ u.4, , \ /*..\ ) ) .8 )12
)4. , ,) OK ./u3< 5 . ) )3) ) \) .

 )3)12 ).