HP LaserJet 2200 Printer series - Стъпка 3: Инсталирайте тонеркасетата

background image

D 3: # :  

1 ? *. 6. 2 )) )

 ).

2 :+*)/ . ) ) ) .

.).*) ). O)*u ) ) )
 * 8) 3 . 2 )+3) , +) /)
 )+ / 3 . u
)* .8 . * ) ) ).

K<H Kg<KIK

O) /) /)+ . ) ) ) .
.* /), 2 +3)6) ) * 3 )
+) .* \ . 2.3. 8 .

3 C)8 )2 ) +) \) *),) )

3 ) . ) ) ) ) ).
( 8) 3 . .6u )2 ) /
 )+)/, /.) . . . / 3 .
) ) ). :+/u) 3 . .
) ) ) )2 ) +) \) *),) )
3 ), /.) . 2 . ) 
)u3 .. :+426*) /.) /.
\ 2 . , .3 )3 .
3 ) ).

A # 

B. . / 9 3 u1 * .)/
. , .\ 6. u 9 )1)3
 + / 9 * / ) *./).
(N.3) ) *./) ;) . ).)

4 A.+1. ) ) ) ), ) .

 3) ) .\ )/.3 u8
 ). A3u+ ) ) )
* ), /.) . +) ) )
82 . . , +) *. 6. 2
)).

A # 

Hewlett-Packard .u\*)
+.3+*) . ) . ) ,
.+* / . HP - .*, u3 
3 *u+ ) .* . Nu ) . .*) )
./ ) HP, HP * u .2 
/) *32 *u9 29 ) ) . 12
 /) . .3) )\ *. . 8.

4

3

2

1

background image

BGWW

L u) 4: O) / 8) )3, ) . .  \) ), * ) 

7

Mu36)